Monthly Archives Lipiec 2017

Rynek euroobligacji

Rynek euroobligacji, podobnie jak rynek eurowalut, nie podlega kontroli narodowych władz walutowych. Zaciąga się na nim pożyczki eurobligacyjne. Zapewniają one kredytobiorcy siłę kupna, którą można dowolnie rozporządzać wybierając najdogodniejsze i najtańsze źródła zakupu.

czytaj więcej

Pojemne rynki walutowe i kredytowe

Na rynku walutowym może również przeprowadzać operacje bank centralny sam bezpośrednio lub za pośrednictwem jakiegoś banku handlowego. Jego operacje dokonywane są na tych samych zasadach co operacje banków handlowych. Bank centralny przeprowadza głównie operacje interwencyjne na rynku walutowym, mające na celu zapobieganie nadmiernemu wzrostowi kursu własnej waluty bądź też jej nadmiernemu spadkowi. Interwencje banku centralnego na rynku walutowym w systemie stałych kursów i kursów centralnych mają z reguły miejsce wówczas, gdy kurs waluty zbliża się do górnego bądź dolnego punktu interwencyjnego. Operacje interwencyjne banku centralnego na rynku walutowym są bacznie obserwowane przez innych uczestników tego rynku. Są one jedną z ważnych przyczyn angażowania się banków handlowych w kupno i sprzedaż waluty po kursie bieżącym i terminowym.

czytaj więcej

Kantor on line to wygoda

Od kilku lat w Polsce istnieją kantory online. Są one uzupełnieniem kantorów zwyczajnych, działających w realnym świecie. Online, czyli wirtualna rzeczywistość to podstawa. Niejedna osoba ma zamiar kupić np.. franki szwajcarskie, którymi spłaci kredyt i cieszyć się nimi od razu. Internet daje taką możliwość. Inne waluty także można kupić online. Można sprzedać i kupić, można czerpać spore korzyści i być zadowolonym z takiego dochodu. Im więcej kantorów, tym większa konkurencja między nimi oraz różnice cenowe. Każdy chce kupić tanio, a kantory online wychodzą klientom naprzeciw. Dzisiaj banków jest wiele, podobnie kantorów i konkurencja jest duża. Klienci powinni zawsze szukać dobrego kantoru online, nigdy nie kupować w pierwszym dostępnym banku...

czytaj więcej

Kredyt hipoteczny kraków to sukces

Kredyt hipoteczny kraków to oferta nie dla jednej osoby, lecz dla wielu, dla całych rodzin, dla każdego człowieka spragnionego własnego, małego nawet lokum. Na pewno dobry kredyt hipoteczny pomoże kupić mieszkanie lub dom. Z oewnością warto dbać o piękne mieszkanie, efektowny dom oraz wyjątkowej klasy lokum. Ładne mieszkanie jest podstawą dla niejednej osoby. Miło się w nim mieszka, wspaniale się w nim przebywa. Klienci chcą pobrać kredyt hipoteczny o niskim oprocentowaniu, bo to jest dla nich najlepsze możliwe rozwiązanie.

czytaj więcej

Operacje kursowe – dalszy opis

W zależności od panujących na rynku walutowym przewidywań co do kształtowania się kursu waluty w przyszłości, kursy terminowe mogą wykazywać w stosunku do kursów kasowych pewne dyskonto (gdy uważa się, że dana waluta będzie słabsza) lub premię (gdy oczekuje się wzrostu kursu).

czytaj więcej

Oceny Bank Rozrachunków Międzynarodowych

Nie odnotowano jednakże w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych drugiego krachu giełdowego o rozmiarach tego, który nastąpił równocześnie na znanych giełdach światowych w „czarny poniedziałek” 19 października 1987 r. (patrz tabela 18).

czytaj więcej

MIĘDZYNARODOWY RYNEK WALUTOWY CZ. II

Rynek walutowy spełnia trzy ważne zadania. Pierwszym z nich jest przesuwanie siły nabywczej w formie pieniężnej między różnymi krajami, w których funkcjonują odrębne systemy pieniężnie. Krajowe i zagraniczne pieniądze (waluty) są wymieniane właśnie na rynku walutowym. Wymiana ta umożliwia zmianę formy siły nabywczej zgodnie z wymogami międzynarodowego obrotu gospodarczego. Zakupywane przez dany kraj pieniądze innych krajów reprezentują popyt na walutę zagraniczną. Popyt ten oznacza podaż waluty krajowej. Przekazywana jest ona jako równowartość (przy danym kursie) za nabywaną walutę zagraniczną. Część zakupywanych pieniędzy zagranicznych dany kraj może przechowywać w swoich rezerwach walutowych w banku centralnym lub w rezerwach transakcyjnych banków handlowych i przedsiębiorstw. Rezerwy te oznaczają de facto dodatkowy popyt na walutę zagraniczną, czy to ze względu na jej zastosowanie w międzynarodowym obrocie płatniczym (jako waluty transakcyjnej czy lokacyjnej), czy też ze względu na jej przeznaczenie w krajowym systemie monetarnym (np. pokrycie masy pieniężnej).

czytaj więcej

Kryterium zmienności kursu – dalszy opis

System kursu dualnego (podwójnego) stosowany jest sporadycznie. Wprowadza się wtedy dwa oficjalne kursy walutowe: jeden dla obrotów handlowych, a drugi dla obrotów kapitałowych. Potrzeba (lub konieczność) ustalenia odmiennych kursów dla tych dwóch rodzajów obrotów płatniczych wynika najczęściej stąd, że jednolity kurs jest szkodliwy albo dla wymiany handlowej, albo dla przepływu kapitału. Na przykład duży przypływ kapitału obcego do danego kraju może powodować aprecjację waluty krajowej, co wpływa hamująco na eksport i nadmiernie może zwiększać import. W tych warunkach niski kurs dla wymiany handlowej i wyższy dla obrotów kapitałowych pozwala uniknąć obu niekorzystnych zjawisk: nadmiernego napływu kapitału obcego i hamowania eksportu. Korzyści z istnienia kursu dualnego zależą od sprawności kontroli i prawidłowego rozdzielenia płatności z obu tytułów, co w praktyce nie jest rzeczą łatwą. Dualny system kursu walutowego jest traktowany jako szczególny rodzaj kontroli władz walutowych nad międzynarodowymi przepływami kapitałów. Jest on najprostszą formą kursów różnicowanych.

czytaj więcej

Kraj wprowadzający wymienialność swej waluty

Ważne znaczenie dla zapewnienia wymienialności waluty ma równowaga bilansu płatniczego i ustalenie kursu walutowego zapewniającego tę równowagę. Długookresowa równowaga tego bilansu nie wyklucza występowania przejściowych deficytów, które mogą być finansowane bądź za pomocą własnych rezerw walutowych, bądź też za pomocą kredytów zagranicznych. Występowanie przejściowych zakłóceń równowagi bilansu płatniczego stwarza silniejszą motywację gromadzenia rezerw walutowych niż sytuacja utrzymywania się tej równowagi w dłuższym okresie.

czytaj więcej

Koordynacja polityki walutowej i finansowej w EWG cz. II

Nie ulega wątpliwości, że najważniejszym elementem koordynacji polityki walutowej krajów EWG było wprowadzenie pod koniec 1958 r. zewnętrznej wymienialności ich walut oraz utworzenie Europejskiego Systemu Walutowego, który zaczął funkcjonować od 13 marca 1979 r. Wprowadzona w 1958 r. zewnętrzna wymienialność walut w dużym stopniu ułatwiała krajom EWG szybsze niż przewidywano w traktacie rzymskim znoszenie ceł i ograniczeń ilościowych. Banki centralne krajów EWG zabezpieczały później funkcjonowanie tej wymienialności poprzez odpowiednią współpracę z innymi krajami na rynkach walutowych i na rynkach złota. Co się tyczy natomiast Europejskiego Systemu Walutowego, to jego reguły kursowe i zasady współdziałania banków centralnych były tak ustalone, aby zapewnić w miarę możliwości stabilność kursów walut krajów EWG. Każde zmiany dostosowawcze w zakresie kursów walut krajów EWG w ramach ESW były uzgadniane wspólnie. Dotyczyło to również sprawy ustalania koszyka walut dla Europejskiej Jednostki Walutowej oraz zasad działania mechanizmu kredytowego i systemu interwencji na rynkach walutowych. Można powiedzieć, że to właśnie dzięki sprawnej koordynacji polityki walutowej krajów EWG mechanizm Europejskiego Systemu Walutowego okazał się zasadniczym instrumentem utrzymania stabilności kursów walut krajów EWG i umacniania solidarności walutowej tych krajów, które zaczęły tworzyć w EWG strefę stabilizacji walutowej.

czytaj więcej