Monthly Archives Wrzesień 2015

Handel światowy towarami przemysłowymi

Udział dolara USA i niektórych walut wymienialnych jako walut transakcyjnych w handlu światowym zależy nie tylko od indywidualnych decyzji wielkiej ilości eksporterów i importerów, ale również od polityki walutowej i handlowej głównych krajów uprzemysłowionych. Dokonujące się przesunięcia we wzajemnych relacjach kursowych głównych walut wymienialnych wywierają niewątpliwie wpływ na stopień wykorzystania tych walut jako walut transakcyjnych.

czytaj więcej

Azjatyckie centra rynku kapitałowego

W wielu krajach zachodnioeuropejskich liberalizacja przepisów dewizowych doprowadziła do przesunięcia operacji bankowych z rynków krajowych na międzynarodowy rynek kredytowy, który jest w dużym stopniu wykorzystywany do finansowania zakupów zagranicznych papierów wartościowych i do ich ochrony przed ryzykiem kursowym.

czytaj więcej

Eksport z krajów uprzemysłowionych

Udział waluty kraju eksportera w fakturowaniu i rozliczaniu eksportu jest najwyższy w USA (około 96%) i w RFN (około 82%). Relatywnie wysoki jest on również we Francji, Wielkiej Brytanii, Szwecji i Szwajcarii. W pozostałych krajach Europy Zachodniej wynosił on w końcu lat siedemdziesiątych około 50%. Oznacza to, że eksporterzy z tych krajów preferowali i preferują w istocie swoje waluty narodowe jako waluty transakcyjne w ich eksporcie. Unikają oni w ten sposób ryzyka kursowego.

czytaj więcej

BIS jako bank banków centralnych – kontynuacja

Czwarta ważna funkcja banku, to jego funkcja jako agenta i powiernika w odniesieniu do różnych funduszów międzynarodowych i międzynarodowych porozumień finansowych. BIS jako powiernik i agent pełnił funkcje w zakresie następujących międzynarodowych pożyczek rządowych:

czytaj więcej

Wspólna cecha narodowych rynków walutowych

Do głównych narodowych ośrodków walutowych zaliczamy rynki walutowe wysoko rozwiniętych krajów kapitalistycznych. Najważniejszymi w latach osiemdziesiątych rynkami walutowymi były rynki funkcjonujące w Londynie, Nowym Jorku, Tokio, Frankfurcie nad Menem, Paryżu i Zurychu. Ważnymi rynkami walutowymi są rynki w pozostałych (poza Wielką Brytanią, RFN i Francją) krajach IIE i krajach Europy Zachodniej. Są to zarówno bieżące rynki walutowe, jak i rynki terminowe typu forward, a więc międzybankowe rynki terminowe, na których dokonują operacji walutowych wyspecjalizowane banki handlowe, wielkie korporacje międzynarodowe oraz eksporterzy i importerzy, a także osoby fizyczne.

czytaj więcej

Transakcje opcyjne – kontynuacja

Dla Polski opcje na instrumenty kredytowe mogłyby być przydatne dla zabezpieczania się przed wzrostem stóp procentowych. Odpowiednia instytucja finansowa w Polsce może się zająć sprawą kupna i sprzedaży opcji. Jest to o tyle istotne, że w podpisanych przez Polskę umowach restrukturyzacyjnych zadłużenia zewnętrznego przewiduje się zmienne oprocentowanie przełożonych rat i odsetek. Zmienne oprocentowanie jest regułą w umowach restrukturyzacyjnych z bankami komercyjnymi i często spotykane w umowach restrukturyzacyjnych zadłużenia oficjalnego (tj. kredytów udzielanych lub gwarantowanych przez rządy). Zabezpieczenie się przed wzrostem stóp procentowych byłoby jedną z form zapobiegania narastaniu zewnętrzego zadłużenia Polski, które to zadłużenie (mimo podjętej przez Klub Paryski decyzji o częściowym jego umorzeniu) stało się w ostatnich latach jedną z silnych barier rozwoju gospodarczego naszego kraju.

czytaj więcej

Traktat z Maastricht

W traktacie z Maastricht zostały przyjęte specjalne postanowienia w odniesieniu do Wielkiej Brytanii. Krajowi temu pozostawiono swobodę decyzji co do tego, czy chce uczestniczyć w unii gospodarczej i walutowej. Jeśli rząd i parlament tego kraju zdecydują o jego udziale w unii, to powinni zawiadomić o tym Radę Ministrów Wspólnoty do 1 stycznia 1998 r. Jeśli W. Brytania nie zdecyduje się przejść do etapu trzeciego, to zachowa prawo prowadzenia własnej narodowej polityki pieniężnej. W tej sytuacji nie będzie ona mogła brać udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących funkcjonowania unii ani ESBC. Specjalne potraktowanie W. Brytanii wynika z niechęci rządu tego kraju do zrzeczania się uprawnień narodowych w polityce pieniężnej na rzecz ponadnarodowej instytucji, jaką byłby ESBC.

czytaj więcej

Waluty rezerwowe – kontynuacja

Z punktu widzenia systemu wieiodewizowego na podkreślenie zasługuje fakt sukcesywnego spadku udziału złota w rezerwach walutowych i wzrostu udziału dewiz jako składnika rezerw walutowych krajów członkowskich MFW. Udział pozycji rezerwowej w MFW oraz SDR był relatywnie niski i wahał się w wąskich przedziałach. Widać to wyraźnie z danych zawartych w tabeli 1.

czytaj więcej

Rynek euronot

Na eurorynku pieniężnym emitowane są przez rządy i wielkie korporacje tzw. euronoty, w terminologii polskiej nazywane również eurowekslami. Są to niezabezpieczone weksle własne na kwoty co najmniej 500 000 doi. wystawione na okaziciela i emitowane (na bazie dyskontowej) w ramach średnioterminowego r e w o I w i n g o w e g o programu emisyjnego, który jest obsługiwany przez banki komercyjne lub inwestycyjne. Program ten trwa 5-7 lat. W tym czasie dłużnik dokonuje (w miarę swoich potrzeb) emisji euronot z terminem od 1 do 6 miesięcy. Są one spłacane najczęściej kolejną emisją euronot, z których większość denominowana jest w dolarach USA. Głównym centrum euronot jest Londyn.

czytaj więcej

System z Bretton Woods

Stabilność walut krajów członkowskich miała być zapewniona przez stałość kursów walut. Parytety walut do 1971 r. mogły być zmieniane jedynie w przypadku wystąpienia zasadniczego braku równowagi, pod którym to pojęciem rozumie się przede wszystkim utrzymywanie się chronicznych deficytów lub nadwyżek bilansów płatniczych. W krótkich okresach parytety walut miały być niezmienne. Bieg wydarzeń wykazał, że postulat ten trudny był do realizacji.

czytaj więcej