Monthly Archives Czerwiec 2015

Swap

Miejsce do spekulacji walutowej pozostawia tylko taka sytuacja, gdy pozycja danej waluty na rynku dewizowym nie jest ustabilizowana, tj. gdy uważa się, iż ze względu na utrzymującą się od dłuższego okresu sytuację płatniczą kurs danej waluty jest zbyt niski lub zbyt wysoki. Narzędziem operacji walutowych są swapy walutowe z zastosowaniem transakcji terminowych2. W sytuacji, gdy różnica kursu spot i forward (bieżącego i terminowego) jest niewielka, transkacje walutowe realizuje się zazwyczaj bez zabez-

czytaj więcej

INTEGRACJA WALUTOWA I FINANSOWA CZ. II

Według W. M. Cordena, integracja walutowa zawiera dwa składniki: unię kursową oraz zintegrowany rynek kapitałowy2. Unia kursowa oznacza trwale usztywnione kursy walut między krajami unii, przy czym kursy te mogą się zmieniać wobec krajów spoza unii. Definicja W. M. Cordena zawiera nie tylko pojęcie integracji walutowej, ale i część składową integracji finansowej, jaką stanowi zintegrowany rynek kapitałowy.

czytaj więcej

Rodzaje wymienialności i ich charakterystyka cz. II

„Postanowienia artykułu VIII o zobowiązaniu do niestosowania restrykcji w odniesieniu do płatności związanych z bieżącymi transakcjami międzynarodowymi dotyczą docelowo wszystkich krajów członkowskich MFW. Mocy wiążącej nabierają jednak w stosunku tylko do tych krajów, które akceptują to zobowiązanie w sposób formalny, powiadamiając o tym Fundusz. Taka akceptacja oznacza przyjęcie raz na zawsze statusu danej waluty jako wymienialnej, niezależnie od stosowania następnie w praktyce ograniczeń, które w świetle postanowień artykułów Funduszu należy uznać za przejściowe, spowodowane okresowymi trudnościami”1.

czytaj więcej

Waluty transakcyjne – kontynuacja

Ogólnie można stwierdzić, że najważniejszą walutą transakcyjną o dużej przewadze nad innymi walutami na rynkach walutowych jest dolar USA. Marka niemiecka jest drugą co do rangi walutą transakcyjną. W dalszej kolejności, ustalonej tylko orientacyjnie, występują takie waluty wymienialne, jak funt angielski, jen japoński, frank szwajcarski, frank francuski i gulden holenderski. Powyższe waluty (o czym dalej będzie mowa) występują również jako waluty transakcyjne w handlu światowym.

czytaj więcej

MIĘDZYNARODOWY RYNEK KREDYTOWY

Banki komercyjne przetwarzają depozyty w kredyty. Jest to misterny i związany z ryzykiem „proces produkcyjny”. W obrotach krajowych i zagranicznych występują różnego rodzaju transakcje kredytowe (zawierane między dłużnikami i wierzycielami) oraz kredyty o szerokim wachlarzu rodzajowym.

czytaj więcej

System dewizowo-złoty

W czasie II wojny światowej podjęto w obozie alianckim prace nad uporządkowaniem po wojnie stosunków walutowych na świecie. „Miano wtedy w pamięci przedwojenny chaos w tych stosunkach powstały po rozpadzie międzynarodowego systemu waluty złotej. Wyrażał się on w częstych zmianach parytetów walut w celach konkurencyjnych, w braku jakiejkolwiek koordynacji polityki walutowej prowadzonej przez poszczególne kraje bez oglądania się na inne oraz w arbitralnie ustanawianych ograniczeniach dewizowych”1.

czytaj więcej

Waluty Interwencyjne

Przez pojęcie walut interwencyjnych rozumie się waluty, w których banki centalne lub inne oficjalne instytucje monetarne przeprowadzają operacje na rynkach walutowych w celu niedopuszczenia do nadmiernych odchyleń kursu waluty narodowej wobec innych walut lub w celu uzyskania takiego poziomu kursu waluty narodowej, który jest przez te banki uznawany za pożądany czy optymalny w danych warunkach rynkowych.

czytaj więcej

Rynek eurowalut – kontynuacja

Rynek eurodolarowy jest to zatem rynek wierzytelności (należności i zobowiązań) dolarowych poza granicami Stanów Zjednoczonych. Rynek eurowalut można określić jako rynek wierzytelności w walutach wymienialnych poza granicami ich pochodzenia.

czytaj więcej

BIS jako bank banków centralnych

Centrum badawcze BIS stanowi jego departament walutowy i ekonomiczny. Gromadzi on i publikuje dane statystyczne z zakresu międzynarodowej bankowości oraz prowadzi prace badawcze z zakresu międzynarodowego rynku walutowego i międzynarodowych rynków finansowych. Prace badawcze prowadzone w BIS służą nie tylko bankom centralnym, ale i innym uczestnikom życia gospodarczego. Są one wykorzystywane w pracach naukowych z zakresu finansów międzynarodowych. Prace badawcze BIS publikowane są w różnych seriach. Najbardziej znane są roczne sprawozdania BIS. Wykorzystywane są przez teoretyków i praktyków bankowych. BIS publikuje razem z OECD półroczne raporty o zewnętrznym zadłużeniu.

czytaj więcej

GŁÓWNE INNOWACJE FINANSOWE

Do najważniejszych zjawisk w międzynarodowych stosunkach finansowych (oprócz zadłużenia międzynarodowego) należy zaliczyć pojawienie się w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych szeregu innowacji finansowych, określanych niekiedy mianem nowych usług finansowych. Wśród wielu innowacji finansowych na szczególną uwagę zasługują terminowe rynki finansowe, rynki opcji finansowych oraz pozabilansowe instrumenty finansowe.

czytaj więcej