Narodowy Bank Polski jest udziałowcem BIS

Jako agent Europejskiego Funduszu Współpracy Walutowej, BIS wykonuje zadania związane z: 1) funkcjonowaniem Europejskiego Systemu Walutowego (rejestracja w ECU wynikających z interwencji kursowych pożyczek i należności wobec Funduszu banków centralnych uczestniczących w mechanizmie kursowym, realizacji operacji tworzenia, wykorzystywania i oprocentowania ECU, zapis w księgach Funduszu operacji w ramach pomocy krótkoterminowej) oraz 2} realizacją transakcji finansowych wynikających z operacji pożyczkowych przeznaczonych na poprawę stanu bilansów płatniczych krajów EWG.

Jako agent systemu kompensacji płatności i rozliczeń dla ECU w obiegu prywatnym, BIS działa w ramach kolejnych umów zawieranych ze Stowarzyszeniem Bankowym dla ECU (ECU Banking Association). Ostatnie porozumienie zostało zawarte 27 grudnia 1990 r. W marcu 1992 r. w systemie kompensacji płatności w ECU uczestniczyły 44 banki.

Narodowy Bank Polski jest udziałowcem BIS. Przedstawiciele NBP uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu BIS, na którym dokonywana jest ocena współpracy banków centralnych. NBP uzyskał w 1989 r. od BIS krótkoterminowy kredyt mostowy (bridge loan) w wysokości 129 min doi. Od 1992 r. prezes NBP bierze również udział w comiesięcznych spotkaniach procesów banków centralnych w BIS w Bazylei.

Bank Rozrachunków Międzynarodowych spełnia niezwykle ważną rolę w międzynarodowej współpracy walutowej. Ma najlepsze rozeznanie w stanie funkcjonowania eurorynku pieniężnego i kapitałowego. Współpracuje z Międzynarodowym Funduszem Walutowym oraz z instytucjami finansowymi EWG. Stanowi ważne forum konsultacji dla banków centralnych. Jest cenioną instytucją badawczą.

Został założony przez banki centralne i stanowi własność tych banków. Banki centralne wyznaczają jego władze i są jego klientami jako dostawcy funduszów i jako ich użytkownicy. BIS ma specjalne przywileje i uprawnienia określone umową pomiędzy założycielskimi bankami centralnymi a Szwajcarią, w której znajduje się siedziba Banku. BIS wykonuje swoje czynności na zasadach komercyjnych. Pożycza fundusze i z tych źródeł udziela pożyczek. Dba o płynność bilansu i wykazuje dbałość o zyski. W działalności operacyjnej przestrzega dwóch zasad równowagi, a mianowicie w zakresie zobowiązań i lokat w złocie i w różnych walutach oraz w zakresie płynności odnośnie do terminów wymaganych zobowiązań i spłacal- ności aktywów. Jest przede wszystkim instytucją bankową i przestrzega zasad działalności, którymi kieruje się każdy bank. Jego raporty roczne i inne publikacje znane są w wielu krajach. Jako bank banków centralnych spełnia ważną funkcję koordynacyjną w międzynarodowych sprawach walutowych. Ułatwia koordynację polityki walutowej banków centralnych, będących jego udziałowcami. Ma on mocną i ugruntowaną pozycję w świecie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>