Swap

Miejsce do spekulacji walutowej pozostawia tylko taka sytuacja, gdy pozycja danej waluty na rynku dewizowym nie jest ustabilizowana, tj. gdy uważa się, iż ze względu na utrzymującą się od dłuższego okresu sytuację płatniczą kurs danej waluty jest zbyt niski lub zbyt wysoki. Narzędziem operacji walutowych są swapy walutowe z zastosowaniem transakcji terminowych2. W sytuacji, gdy różnica kursu spot i forward (bieżącego i terminowego) jest niewielka, transkacje walutowe realizuje się zazwyczaj bez zabez-

„Swap oznacza jednocześnie zawarcie na rynku dewizowym dwóch powiązanych ze sobą, tj. opiewających na tą samą ilość waluty, transakcji: kupna z dostawą bieżącą i sprzedaży z dostawą terminową albo sprzedaży z dostawą bieżącą i kupna z dostawą terminową. Celem swapu jest chęć zabezpieczenia się przed stratami wynikającymi ze zmiany kursów albo zarobek na różnicy kursów” – K. Białecki, A. Dorosz, W. Januszkiewicz, Słownik handlu zagranicznego, PWE, Warszawa 1986, s. 251. pieczenia kursowego, którego koszt może się wydać zainteresowanym nieproporcjonalnie duży w porównaniu z małym ryzykiem. Jeżeli zaś przewidywane zmiany kursu waluty, o którą chodzi, są bardzo duże (tj. gdy rynek liczy się ze znaczną dewaluacją lub rewaluacją), różnica kursu spot i forward dochodzi do takich rozmiarów, że posiadacze kapitałów płynnych przestają być w takiej sytuacji zainteresowani możliwościami arbitrażu procentowego i pozostaje im do wykorzystania tylko inna możliwość, mianowicie przeprowadzenie prostego switchu walutowego (tzn. wymiany waluty na inną walutę) bez żadnego zabezpieczenia kursowego. Działanie takie jest spekulacją, ponieważ łączy się ze świadomym przyjęciem ryzyka. Jeżeli np. spekulanci przerzucają się masowo na waluty, które według wszelkiego prawdopodobieństwa ulegną rewaluacji, wówczas kurs spot tych walut gwałtownie rośnie. Gdy przewidywania spekulantów sprawdzą się, to osiągną oni wielkie zyski. Jeżeli natomiast rewaluacja danej waluty nie będzie przeprowadzona, wówczas zacznie się proces wycofywania zasobów z danej waluty, jej kurs spot spadnie i spekulanci poniosą wielkie straty. Abstrahuje się tutaj od moralnej oceny takiego postępowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>