Użytkownicy finalni i pośrednicy operacji swap

Na rynku swap występują użytkownicy finalni i pośrednicy (patrz tabela 21). Do użytkowników finalnych zalicza się banki, korporacje przemysłowe oraz instytucje oszczędnościowe i ubezpieczeniowe.

Zawierają oni operacje swap w celu uzyskania taniego źródła finansowania działalności, możliwości prowadzenia odpowiedniej strategii lokat lub w celach spekulacyjnych, Pośrednicy natomiast przeprowadzają operacje swap w celu uzyskania prowizji lub zysku. Funkcję pośredników pełnią banki i maklerzy. Do największych pośredników na rynku swap należą amerykańskie i angielskie banki inwestycyjne oraz japońskie towarzystwa ubezpieczeniowe.

W 1987 r. został opublikowany ,,Raport Cooka” zawierający szczegółowe wyniki badań nad operacjami swap. Znajduje się w nim m.in. ocena stopnia ryzyka związanego z uczestnictwem w transakcjach mających na celu eliminowanie skutków wahań kursów walut i stóp procentowych. Przewiduje on stosowanie określonych norm ograniczenia ryzyka podejmowanego przez banki na rynku swap. Współczynnik pokrycia globalnego ryzyka przez własne fundusze banku ustalony został w wysokości 8%.

W 1985 r. utworzono Międzynarodowe Stowarzyszenie Dealerów Swap (International Swap Dealers Association – ISDA). Spełnia ono funkcje koordynacyjne na rynkach swap oraz służy wymianie informacji o tych rynkach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>