GŁÓWNE INNOWACJE FINANSOWE

Do najważniejszych zjawisk w międzynarodowych stosunkach finansowych (oprócz zadłużenia międzynarodowego) należy zaliczyć pojawienie się w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych szeregu innowacji finansowych, określanych niekiedy mianem nowych usług finansowych. Wśród wielu innowacji finansowych na szczególną uwagę zasługują terminowe rynki finansowe, rynki opcji finansowych oraz pozabilansowe instrumenty finansowe.

Rynek pozabilansowych instrumentów finansowych obejmuje, oprócz transakcji futures i opcyjnych na stopy procentowe, transakcje swap dotyczące stóp procentowych (nazywane również procentowymi transakcjami swap) oraz transakcje futures i opcyjne dotyczące giełdowych wskaźników papierów wartościowych. Zasadniczą funkcją rynku pozabilansowych instrumentów finansowych jest stworzenie jego uczestnikom możliwości ochrony przed ryzykiem wynikającym ze zmiany stóp procentowych, zmian kursów akcji (wyrażanych zmianami poziomu wskaźników giełdowych), a także możliwości uprawiania spekulacji walutowej1.

Innowacje walutowe wykazały w ostatnich latach niezwykłą dynamikę rozwojową. Ułatwiają one finansowanie międzynarodowych obrotów gospodarczych, stanowią dogodne możliwości zabezpieczenia się przed ryzykiem kursowym przez wielkie korporacje, przedsiębiorstwa eksportowe i importowe oraz banki komercyjne,’a także ułatwiają przepływy funduszy pieniężnych od indywidualnych i instytucjonalnych inwestorów do końcowych odbiorców tych funduszy, którzy je potem przetwarzają w inwestycje krajowe i zagraniczne. innowacje finansowe funkcjonują w powiązaniu z narodowymi rynkami walutowymi, pieniężnymi i kapitałowymi oraz z międzynarodowym rynkiem walutowym i kredytowym. Tworzą dobrze funkcjonujące segmenty na światowych giełdach terminowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>