Rynek euroobligacji

Rynek euroobligacji, podobnie jak rynek eurowalut, nie podlega kontroli narodowych władz walutowych. Zaciąga się na nim pożyczki eurobligacyjne. Zapewniają one kredytobiorcy siłę kupna, którą można dowolnie rozporządzać wybierając najdogodniejsze i najtańsze źródła zakupu.

E u r o o b I i g a c j e tym się różnią od zwykłych obligacji, że konsorcjum bankowe rozprowadzające euro ob I i gacje , denominowane w różnych eurowalutach, ma zasięg międzynarodowy. Poza tą cechą nie różnią się one pod względem formy i treści od zwykłych obligacji, będących przedmiotem obrotu na rynku papierów wartościowych o stałym oprocentowaniu.

Euroobligacja jest więc papierem wartościowym wystawionym na okaziciela. Stanowi ona zobowiązanie emitenta (wystawcy) do zapłaty właścicielowi (posiadaczowi euroobligacji) kwoty euroobligacji (jednorazowo lub ratami w określonych terminach) wraz z odsetkami po przedstawieniu tego dokumentu oraz zapłaty kuponów odsetkowych na warunkach w nim podanych do czasu wykupu euroobligacji1. Ważność euroobligacji zależy od zamieszczenia odpowiedniej autentyfikacji agenta płatniczego.

Euroobligacja, podobnie jak zwykła obligacja, zawiera pełne warunki emisji, mianowicie: a) wartość nominalna euroobligacji, b) wysokość oprocentowania, tytuł własności i terminy płatności odsetek, c) terminy płatności i wysokość rat spłaty kapitału, d) okoliczności i warunki, na jakich emitent ma prawo do przedterminowego wykupu euroobligacji, e) miejsce i sposób płatności rat kapitałowych i kuponów, f) ostateczne terminy wykupu euroobligacji, g) klauzulę podatkową zobowiązującą emitenta do pokrywania wszystkich podatków nałożonych na płatności przez władze jego kraju, h) sposób i miejsce publikowania ogłoszeń związanych z emisją, i) przepisy prawa, jakiemu podlega emisja, j) firmy i adresy głównego i pomocniczych agentów płatniczych ustalonych w umowie oraz k) kupony na odsetki stanowiące załącznik do euroobligacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>