Pojemne rynki walutowe i kredytowe

Na rynku walutowym może również przeprowadzać operacje bank centralny sam bezpośrednio lub za pośrednictwem jakiegoś banku handlowego. Jego operacje dokonywane są na tych samych zasadach co operacje banków handlowych. Bank centralny przeprowadza głównie operacje interwencyjne na rynku walutowym, mające na celu zapobieganie nadmiernemu wzrostowi kursu własnej waluty bądź też jej nadmiernemu spadkowi. Interwencje banku centralnego na rynku walutowym w systemie stałych kursów i kursów centralnych mają z reguły miejsce wówczas, gdy kurs waluty zbliża się do górnego bądź dolnego punktu interwencyjnego. Operacje interwencyjne banku centralnego na rynku walutowym są bacznie obserwowane przez innych uczestników tego rynku. Są one jedną z ważnych przyczyn angażowania się banków handlowych w kupno i sprzedaż waluty po kursie bieżącym i terminowym.

W niektórych wysoko rozwiniętych krajach kapitalistycznych, posiadających pojemne rynki walutowe i kredytowe, gdzie system bankowy jest rozbudowany, a infrastruktura bankowa dobrze rozwinięta i obroty dewizowe są duże, wykształciły się specjalne firmy zajmujące się pośrednictwem w handlu walutami obcymi. Są to firmy brokerskie. Brokerzy występują głównie, ale nie wyłącznie, w charakterze pośredników w transakcjach międzynarodowych. Firmy brokerskie odgrywają znaczącą rolę na rynku londyńskim. Trzeba zaznaczyć, że i banki handlowe zajmują się pośrednictwem w handlu dewizami. Mogą one skupować dewizy na rachunek osób trzecich, pobierając za tę czynność odpowiednią prowizję. Operacje pośredniczące banków handlowych, obok operacji czynnych (udzielanych kredytów) i operacji biernych (przyjmowanie depozytów) stanowią jedną z ważnych dziedzin działalności banków handlowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>