MIĘDZYNARODOWY RYNEK WALUTOWY CZ. II

Rynek walutowy spełnia trzy ważne zadania. Pierwszym z nich jest przesuwanie siły nabywczej w formie pieniężnej między różnymi krajami, w których funkcjonują odrębne systemy pieniężnie. Krajowe i zagraniczne pieniądze (waluty) są wymieniane właśnie na rynku walutowym. Wymiana ta umożliwia zmianę formy siły nabywczej zgodnie z wymogami międzynarodowego obrotu gospodarczego. Zakupywane przez dany kraj pieniądze innych krajów reprezentują popyt na walutę zagraniczną. Popyt ten oznacza podaż waluty krajowej. Przekazywana jest ona jako równowartość (przy danym kursie) za nabywaną walutę zagraniczną. Część zakupywanych pieniędzy zagranicznych dany kraj może przechowywać w swoich rezerwach walutowych w banku centralnym lub w rezerwach transakcyjnych banków handlowych i przedsiębiorstw. Rezerwy te oznaczają de facto dodatkowy popyt na walutę zagraniczną, czy to ze względu na jej zastosowanie w międzynarodowym obrocie płatniczym (jako waluty transakcyjnej czy lokacyjnej), czy też ze względu na jej przeznaczenie w krajowym systemie monetarnym (np. pokrycie masy pieniężnej).

Każdy kraj występuje nie tylko jako importer, lecz równocześnie jako eksporter towarów i usług. Umożliwia to zaspokojenie popytu na walutę zagraniczną. Popyt na walutę zagraniczną, uwarunkowany potrzebą lub chęcią kupna towarów zagranicznych, napotyka podaż tej waluty, wywołaną również chęcią lub potrzebą kupna towarów i usług z danego kraju. Podaż zagranicznych pieniędzy oznacza popyt na pieniądz krajowy ze strony podmiotów zagranicznych, występujących w charakterze importerów towarów i usług. „Podaż i popyt danej waluty narodowej zbiegają się na rynku walutowym umożliwiając międzynarodowe przesunięcie siły nabywczej”1. Proces wymiany towarów zostaje w ten sposób niejako sprzężony z przesuwaniem pieniędzy, które potem powracają do kraju swego pochodzenia. To sprzeżęnie, mówiąc obrazowo, polega na tym, że towar płynie z kraju A do kraju B, a pieniądze z kraju B do kraju A. Rynek walutowy zapewnia poprzez wymianę walut narodowych transformację siły nabywczej zgodnie z wymogami obrotu finansowego z zagranicą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>