Rynki swap cz. II

Wymiana stóp procentowych stanowi aktualnie ponad 80% wszystkich operacji swap. Należy zaznaczyć, że umowy typu swap nie obejmują wymiany kapitału, lecz tylko strumienie płatności z tytułu odsetek.

Rynek operacji swap opracowano na podstawie artykułu E. Chrabonosz- czewskiej. Rozwój rynku swap. „Gazeta Bankowa” 1992, nr 47, s. 22-23. Swapy procentowe przynoszą obu stronom pewne korzyści. Należy do nich zaliczyć:

– obniżkę kosztów kredytów,

– kontrolę ryzyka związanego ze stopą procentową,

– wygodę użycia,

– zarządzanie rezerwami i zobowiązaniami bez korzystania z rynków kapitałowych,

– zarządzanie terminami płatności zadłużenia,

– podział ryzyka,

– elastyczność.

Swap walutowy (currency swap) odnosi się do transakcji, w której obie strony wymieniają określoną, równoważną sumę płatności w dwóch różnych walutach. Te przepływy finansowe kalkulowane są na podstawie stałej lub zmiennej stopy procentowej. Operacje walutowe swap nie są rejestrowane w bilansach i dają przedsiębiorstwu możliwość zarządzania ryzykiem związanym z wahaniem stopy procentowej i kursu walutowego, a także realizacji znacznych oszczędności wynikających z różnic w poziomie stóp procentowych. Swap walutowy obejmuje trzy etapy:

– początkową wymianę kapitału,

– okresową wymianę płatności odsetek,

– końcową wymianę kapitału.

– Rozróżnia się trzy rodzaje walutowych transakcji swap dotyczących różnych walut:

– swap walutowy stały na zmienny (fixed-floating), w którym następuje wymiana płatności o stałym oprocentowaniu na płatności o zmiennym oprocentowaniu,

– swap walutowy stały na stały (fixed-fixed), gdzie następuje wymiana płatności o stałym oprocentowaniu,

– swap walutowy zmienny na zmienny {floating-floating), który oznacza wymianę płatności o zmiennym oprocentowaniu1.

W operacjach swap używane są najczęściej dolary USA (76,7% w 1987 r., 66,9% w 1989 r.). Stosuje się w nich również jeny, funty angielskie i marki RFN. W 1989 roku udział jena w operacjach swap stopy procentowej wynosił 8,5% funta angielskiego 6,7%, a marki RFN 5,6%.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>