Stopa rentowności na rynku kapitałowym

Pomiędzy rynkiem pieniężnym a kapitałowym występuje ustawiczny przepływ środków pieniężnych. Decydującą rolę w tym przepływie odgrywają względy płynności, rentowności i bezpieczeństwa lokaty. Względami tymi kierują się osoby fizyczne i prawne przy podejmowaniu decyzji co do wyboru określonych form lokat na jednym z tych rynków. Lokata kapitału pieniężnego w papierach wartościowych odpowiednio płynnych przynosi zazwyczaj niskie oprocentowanie. Niskie oprocentowanie przynoszą również wkłady bieżące w bankach i kasach oszczędności. Dużą rentowność z kolei reprezentują te lokaty, w których istnieje duże ryzyko ponoszenia strat, ale lokaty te są mniej płynne, w porównaniu z lokatami na rynku pieniężnym. W takich okolicznościach wybór odpowiedniej formy lokaty uwarunkowany jest przede wszystkim sytuacją gospodarczą i polityczną w danym kraju, wypłacalnością dłużnika, możliwością zdobycia kredytów na rynku pieniężnym w przypadku angażowania kapitału na okres długoterminowy, trafną oceną kształtowania się sytuacji w danej gałęzi gospodarki, głównie przy nabywaniu akcji itp.

Jeśli na przykład stopa rentowności na rynku kapitałowym jest większa niż na rynku pieniężnym, to osoby fizyczne i prawne, które zaangażowały swe środki na rynku pieniężnym, będą skłonne do ich wycofania i przerzucenia na rynek kapitałowy. W przypadku odwrotnym, kiedy np. rentowność lokat na rynku kapitałowym zaczyna się zmniejszać w porównaniu z rentownością na rynku pieniężnym (np. na skutek obniżki oprocentowania walorów na rynku kapitałowym lub zwyżki kursów papierów wartościowych), wtedy wystąpi tendencja ucieczki od rynku kapitałowego do pieniężnego. Przepływ środków z rynku kapitałowego na rynek pieniężny jest jednak bardziej utrudniony niż w przypadku odwrotnym z uwagi na fakt, że nie wszystkie rodzaje lokat na rynku kapitałowym można szybko upłynnić. Łatwiej jest przerzucić środki z rynku pieniężnego na kapitałowy niż odwrotnie bez ponoszenia ryzyka ewentualnej straty substancji majątkowej. Rynek pieniężny bowiem z natury rzeczy wiąże kapitał na krótki termin, w przeciwieństwie do rynku kapitałowego, na którym kapitały są z reguły zaangażowane na długie okresy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>