Kursy walut – kontynuacja

Może też być stosowany (i jest stosowany) arbitraż cztero- czy pięciopunktowy. W tego rodzaju arbitrażu cała operacja arbitrażowa przechodzi przez cztery czy pięć rynków walutowych. Mogą być również operacje arbitrażowe wielowalutowe. Wszystkie one powodują zmniejszenie różnic kursowych między rynkami walutowymi. Można je traktować jako krótszy lub dłuższy cykl transakcji dwuwalutowych pociągających za sobą zmianę kursów walut1.

Arbitraż walutowy stanowi ważny składnik mechanizmu rozliczeń wielostronnych w krajach kapitalistycznych. Działa on wyrównawczo na kursy walut. Dzięki arbitrażowi walutowemu poszczególne geograficzne segmenty rynków danych walut zostają niejako połączone w jeden rynek walutowy danej waluty wymienialnej, na którym kształtują się dosyć jednolite relacje wymienne między dwoma walutami.

Należy podkreślić, że transakcje arbitrażowe przeprowadzają banki handlowe nie tylko dlatego, aby kupić jakąś walutę obcą po lepszym kursie, ale również i po to, by zarobić na różnicy kursów walut. Transakcje takie przeprowadzają w bankach handlowych tzw. arbitrażyści, czyli pracownicy wydziałów walutowych specjalnie w tym celu przeszkoleni i dobrze płatni. Są oni głównymi specjalistami banków handlowych w handlu walutami obcymi. Operacje arbitrażowe przeprowadzają oni za pomocą telefonu i teleksu. Przy obecnej rozwiniętej sieci telekomunikacji i łączności oraz wykorzystując różnice czasu między głównymi ośrodkami walutowymi i finansowymi w świecie {Europa Zachodnia, Stany Zjednoczone, Japonia, Australia) operacje arbitrażowe można praktycznie rzecz biorąc przeprowadzać przez całą dobę. Mimo że różnice kursów nie są duże i zamykają się w setnych lub tysięcznych częściach kursu waluty, to jednak transakcje arbitrażowe przeprowadzane w dużych rozmiarach, przy niskich kosztach i szybkości ich dokonywannia, są bardzo opłacalne. Operacje arbitrażowe zawarte za pomocą telefonu czy teleksu potwierdza się potem listownie. Stanowią one ważny odcinek w bieżącej działalności banków handlowych. Banki przeprowadzają je na własny rachunek bądź na rachunek osób trzecich w formie tzw. operacji pośredniczących. W technice współczesnego handlu dewizowego zaszły przełomowe zmiany, polegające przede wszystkim na powszechnym wykorzystaniu komputerów w systemie Reuters Monitor Dealing System.

Na przeważającej części rynków walutowych dostawa walut zakupionych spot zgodnie ze zwyczajem panującym na międzynarodowym rynku walutowym może nastąpić w ciągu dwóch dni roboczych od daty zawarcia transakcji. Rozliczenia transakcji kupna-sprzedaży walut następują według tzw. kursu bieżącego {spot ratę) określanego również mianem kursu dnia. Bieżący kurs waluty waha się z dnia na dzień w zależności od sytuacji rynkowej, czyli kształtowaniu się popytu i podaży na daną walutę. Istnieje ustalona przez narodowe władze walutowe górna i dolna marża wahań kursu waluty narodowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>