Komitet Walutowy

Parlament Europejski ma stosunkowo skromne uprawnienia w tym zakresie. Spełnia on raczej funkcje doradcze wobec Rady Ministrów i Komisji Wspólnot Europejskich. W wielu jednak kwestiach Rada Ministrów i Komisja Wspólnot Europejskich zasięga opinii Parlamentu.

Rada Ministrów zgodnie ze swymi uprawnieniami zapewnia koordynację polityki gospodarczej i walutowej krajów członkowskich. Duży ciężar gatunkowy miało podjęcie przez nią (w marcu 1971 r.) decyzji w sprawie realizacji pierwszego etapu tworzenia unii gospodarczej i walutowej oraz decyzji (w grudniu 1978 r.) w sprawie utworzenia Europejskiego Systemu Walutowego.

Komisja Wspólnot Europejskich przygotowuje materiały do decyzji Rady Ministrów. Ma ona zapewnić sprawne działanie EWG. Prowadzi stałe analizy sytuacji gospodarczej, walutowej i finansowej Wspólnoty. Przedkładane przez Komisję do decyzji Rady Ministrów odpowiednie propozycje z zakresu polityki walutowej i finansowej wzmacniają znacznie jej rolę w zakresie koordynacji polityki gospodarczej.

Komitet Walutowy bada sytuację walutową i finansową krajów EWG oraz wydaje opinię, bądź to na prośbę Rady Ministrów lub Komisji Wspólnot Europejskich, bądź też z własnej inicjatywy dla użytku tych organów. Koordynacja polityki walutowej prowadzona przez Komitet Walutowy polega w dużym stopniu na konfrontacji sytuacji gospodarczej i tendencji rozwojowych krajów EWG. Komitet ten rozpatruje ponadto planowane i realizowane przedsięwzięcia na szczeblu EWG z zakresu polityki walutowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>