Istota i charakter kursu waluty – kontynuacja

W kursie waluty jako cenie pieniądza zagranicznego znajdują odzwierciedlenie stosunki ekonomiczne (wartościowe) między różnymi gospodarstwami narodowymi nawiązywane w toku wymiany handlowej, współpracy przemysłowej, ruchu podróżnych i w wielu innych ważnych dziedzinach. W kursie tym dochodzi do swego rodzaju konfrontacji na płaszczyźnie walutowej zarówno systemów i układów cen odrębnych suwerennych gospodarstw narodowych, jak i ich sprawności ekonomicznej.

Rola kursu walutowego nie ogranicza się tylko do funkcji przeliczania jednej waluty na drugą. Kurs waluty jest bowiem ważną kategorią ekonomiczną (mającą zasadnicze znaczenie dla gospodarki narodowej) i ważnym instrumentem polityki gospodarczej. Jest on również ważnym parametrem decyzyjnym i jednym z najważniejszych instrumentów pośredniego zarządzania handlem zagranicznym. Nie jest jedynie formalnym instrumentem rachunkowym, ponieważ wpływa na koszty i dochody przedsiębiorstw biorących udział w wymianie międzynarodowej zarówno po stronie eksportu, jak i importu. Dopiero przy danym poziomie kursu waluty można mówić o tym, czy dana transakcja eksportowa czy importowa jest opłacalna z ekonomicznego punktu widzenia.

Na poziom kursu walutowego wpływa szereg czynników ekonomicznych, politycznych i psychologicznych. Najważniejszymi czynnikami ekonomicznymi wywierającymi bezpośredni lub pośredni wpływ na poziom kursu waluty są: podaż i popyt na waluty obce na krajowym rynku walutowym, stan bilansu handlowego i płatniczego, różnice w stopach procentowych i stopach inflacji między danym krajem a innymi krajami, poziom cen w kraju i za granicą, przepływy kapitałów, stopień reglamentacji walutowej, polityka walutowa i pieniężno-kredytowa (restrykcyjna bądź ekspansywna) oraz stan koniunktury i działalności gospodarczej w kraju, a także w krajach, z którymi utrzymuje on stosunki ekonomiczne i finansowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>