Transakcje opcyjne

Transakcje opcyjne instrumentami kredytowymi służą albo do gry na zwyżkę lub zniżkę stóp procentowych (trading), albo do zabezpieczenia się przed ryzykiem zmian stóp procentowych (hedging). Należy zaznaczyć, że opcje te są szeroko wykorzystywane do spekulowania na zmianach stóp procentowych. Stwarzają one duży wybór możliwości strategii. Można tu dokonać wyboru między: a) różnego rodzaju opcjami, a zwłaszcza opcjami zakupu i opcjami sprzedaży, b) kupnem lub sprzedażą opcji określonego rodzaju oraz c) strategiami prostymi, polegającymi na nabyciu lub sprzedaży określonej opcji i strategiami złożonymi, polegającymi na jednoczesnym kupowaniu i sprzedawaniu różnego rodzaju opcji. W ramach strategii złożonych można dokonywać wyboru między strategiami symetrycznymi (w których np. kupuje się i sprzedaje takie same liczby określonych opcji) i strategiami asymetrycznymi (w których np. liczba opcji nabywanych różni się od liczby opcji sprzedawanych). Ponadto w ramach każdej strategii istnieje jeszcze wybór między różnymi bazowymi stopami procentowymi i różnymi terminami wygasania opcji. To wszystko daje duży wachlarz dostępnych strategii.

Posługując się transakcjami opcyjnymi, podmioty gospodarcze pragnące zaciągnąć w przyszłości pożyczki, jak i podmioty zamierzające w przyszłości dokonać lokaty (np. w formie depozytu bankowego lub w formie kupna obligacji) mogą zabezpieczyć się przed ryzykiem zmian stóp procentowych. W porównaniu z wykształconymi w ostatnich latach technikami zabezpieczenia się przed ryzykiem zmian stóp procentowych transakcje opcyjne wykazują istotną zaletę, mianowicie umożliwiają one zabezpieczenie się przed tym ryzykiem w pewnych szczególnych sytuacjach, w których pozostałe techniki są zupełnie nieprzydatne. Poszczególne transakcje opcyjne są dosyć skomplikowane. Upowszechnienie się wiedzy o możliwościach przez nie stwarzanych wpłynie z pewnością na znaczny wzrost obrotów opcjami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>