Transakcje opcyjne – kontynuacja

Dla Polski opcje na instrumenty kredytowe mogłyby być przydatne dla zabezpieczania się przed wzrostem stóp procentowych. Odpowiednia instytucja finansowa w Polsce może się zająć sprawą kupna i sprzedaży opcji. Jest to o tyle istotne, że w podpisanych przez Polskę umowach restrukturyzacyjnych zadłużenia zewnętrznego przewiduje się zmienne oprocentowanie przełożonych rat i odsetek. Zmienne oprocentowanie jest regułą w umowach restrukturyzacyjnych z bankami komercyjnymi i często spotykane w umowach restrukturyzacyjnych zadłużenia oficjalnego (tj. kredytów udzielanych lub gwarantowanych przez rządy). Zabezpieczenie się przed wzrostem stóp procentowych byłoby jedną z form zapobiegania narastaniu zewnętrzego zadłużenia Polski, które to zadłużenie (mimo podjętej przez Klub Paryski decyzji o częściowym jego umorzeniu) stało się w ostatnich latach jedną z silnych barier rozwoju gospodarczego naszego kraju.

Obroty największych na świecie giełd futures i opcji w 1994 r. przedstawia tabela 19. Z danych tabeli wynika, że w USA znajdują się największe na świecie giełdy futures i opcji. W 1994 r. obroty na Chicago Board of Trade (CBOT) i Chicago Mercantile Exchange (CME) równe były niemal łącznym obrotom na wszystkich pozostałych giełdach instrumentów pochodnych. Drugim co do wielkości rynkiem jest London International Financial Futures Exchange (LIFFE). Od kilku lat dla LIFFE wyrasta poważny konkurent w postaci francuskiej Marchś a Terme Internationale de France (MATIF).

Ilość zawieranych kontraktów na tym rynku jest większa niż na giełdach dalekowschodnich, które wprawdzie od kilku lat odnotowują znaczny wzrost obrotów, jednak są porównywalne pod względem wielkości z giełdą hiszpańską Mercado de Futures Financieros (MEFF) lub szwedzką Stockholm Options Market (SOM).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>