GLOBALIZACJA RYNKÓW FINANSOWYCH CZ. II

Liberalizację przepływów kapitałów i znoszenie ograniczeń dewizowych w poszczególnych krajach wspierał Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Swobodny obrót kapitałów i liberalne przepisy dewizowe były istotnymi czynnikami zabezpieczającymi funkcjonowanie wymienialności walut w tych krajach w których narodowe rynki walutowe oraz kredytowe miały zasięg międzynarodowy i których waluty występowały w charakterze walut rezerwowych, lokacyjnych i transakcyjnych. Co się tyczy deregulacji instytucji finansowych, to przybrała ona najpierw formę przemieszczania części operacji finansowych banków komercyjnych na rynek eurowalutowy, a potem znalazła wyraz w dużym rozluźnieniu narodowych przepisów dotyczących operacji pośredniczących banków na poszczególnych narodowych rynkach finansowych. Sprzyjało to wzrostowi zagranicznych operacji tych banków. Wśród innowacji finansowych na uwagę zasługuje powstanie terminowych rynków finansowych (financial futures) i rynków opcji2. Istotną cechą działalności podmiotów gospodarczych operujących na terminowych rynkach finansowych było znaczne uwolnienie wybieranych przez te podmioty walut transakcyjnych oraz innych elementów walutowych transakcji terminowych od jurysdykcji tych krajów, w których te rynki funkcjonują. Doprowadziło to do wzrostu przepływów kapitałów w skali międzynarodowej i niezwykle dynamicznego rozwoju międzynarodowego rynku walutowego. Za

Indywidualni i instytucjonalni inwestorzy oraz banki komercyjne z różnych krajów mogą w warunkach globalizacji rynków finansowych dokonywać lokat kapitałowych w różnych ośrodkach geograficznych. Różne typy kredytobiorców (w tym korporacje międzynarodowe) o dobrym standingu finansowym mogą zaciągać duże kredyty na międzynarodowym rynku kredytowym i na eurorynkach. Powoduje to umiędzynarodowienie operacji depozytowych i kredytowych, nadając im w wielu przypadkach zasięg globalny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>