ECU i ESW – dalszy opis

ESW nie narusza norm i postanowień zreformowanego od 1 kwietnia 1978 r. statutu MFW. Wspiera on stabilizację kursów walut siedmiu krajów wchodzących w skład mechanizmu kursowego ESW. Należy jednak zaznaczyć, że w ramach ESW kursy centralne niektórych walut były kilkakrotnie zmieniane (w formie dewaluacji i rewaluacji), zgodnie z regułami obowiązującymi w ustalonym mechanizmie kursowym. Zmiany tych kursów były jednak uzgadniane wspólnie i dokonywane odpowiednio wcześniej, co nie wywoływało większych zaburzeń na rynkach walutowych.

ESW sprawdził się w praktycznym działaniu do czasu kryzysu walutowego EWG z lat 1992 i 1993 i rozszerzenia w ESW marży wahań kursów w dniu 2 sierpnia 1993 r. do 15%. Kraje EWG oceniają pozytywnie jego efekty. Poprzez działanie ESW doprowadzono do większej zbieżności narodowych polityk walutowych i gospodarczych krajów członkowskich EWG. Uległa zacieśnieniu współpraca walutowa krajów EWG. Kraje EWG stanowią od kilku lat ważną strefę stabilizacji walutowej. Umacnia to ich pozycję w międzynarodowym systemie walutowym i w międzynarodowych stosunkach gospodarczych.

ESW stanowi pewną nowość w międzynarodowych stosunkach finansowych. Stanowi on sedno strefy walutowej EWG. Strefa ta ma na celu umocnienie spoistości i stabilności krajów EWG w sferze walutowej przy zachowaniu większej elastyczności na zewnątrz, w szczególności wobec dolara i innych walut wymienialnych. Jej teoretycznych podstaw należy upatrywać w konecpcji unii gospodarczej i walutowej w EWG (UE),

Funkcjonowanie ESW jest bacznie obserwowane i analizowane przez kraje Zachodu i Wschodu oraz przez międzynarodowe instytucje finansowe, w szczególności przez MFW. ESW nie jest zagrożeniem ani dla MFW, ani dla USA, ani nawet dla byłych krajów RWPG. Jeśli będzie on w przyszłości sprawnie funkcjonował, to stać się może istotnym elementem stabilizacji nie tylko krajów UE, ale i całego międzynarodowego systemu walutowego. Da on możność zamanifestowania krajom UE własnej osobowości i indywidualności w międzynarodowym systemie walutowym oraz może wpłynąć na umocnienie pozycji krajów UE w gospodarce światowej i w międzynarodowych stosunkach finansowych. Takiego biegu wydarzeń można oczekiwać tylko przy założeniu, że nie wystąpią w świecie silne zaburzenia i kryzysy {spowodowane czynnikami ekonomicznymi i politycznymi), które trudne są do przewidzenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>