Dziedzina polityki kursowej

W kwietniu 1973 r. Komisja przedłożyła Radzie Ministrów propozycje dotyczące programu działania na drugim etapie tworzenia unii gospodarczej i walutowej. Dotyczyły one dwóch głównych sfer działania: globalnego sterowania rozwojem gospodarczym we Wspólnocie oraz polityki strukturalnej. W ramach pierwszej sfery przewidziane były do realizacji szczegółowe zadania w zakresie koordynacji polityki gospodarczej, budżetowej i walutowej. W ramach drugiej sfery zawarte były propozycje działania w zakresie polityki społecznej, regionalnej, harmonizacji podatków, rynku kapitałowego, polityki przemysłowej, doprowadzenia do końca procesu tworzenia wspólnego rynku oraz budżetu wspólnoty.

W ramach polityki walutowej Komisja EWG postulowała dalszą jej harmonizację, doskonalenie systemu kursów walut oraz wzrost uprawnień j zakresu działania Europejskiego Funduszu Współpracy Walutowej. W dziedzinie polityki walutowej przewidywano m.in. zajmowanie przez kraje członkowskie wspólnego i jednolitego stanowiska w międzynarodowych organizacjach finansowych. Było to szczególnie pożądane w toku prac nad reformą międzynarodowego systemu walutowego.

W dziedzinie polityki kursowej Komisja EWG przewidywała włączenie do systemu „węża walutowego” pozostających dotychczas poza nim walut (funt angielski, lir włoski i funt irlandzki – K.Z.), dalsze zawężenie marży wahań kursów walut w takim stopniu, w jakim pozwala na to funkcjonowanie rynków dewizowych i zbieżność polityki gospodarczej z polityką strukturalną. Komisja nie wykluczała możliwości dokonywania na tym etapie zmian kursów walut krajów EWG. Musiały być one jednak poddane kontroli ze strony Wspólnoty.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>