Dewaluacja i rewaluacja waluty

Ze względu na duże znaczenie kursu walutowego dla gospodarki narodowej jest on przedmiotem bacznej obserwacji krajowych władz walutowych. Władze te prowadzą politykę walutową, której najważniejszym instrumentem jest kurs waluty. Starają się one utrzymywać go na poziomie uważanym za pożądany czy optymalny w danych warunkach rynkowych. Prawidłowy kurs waluty (jak się podkreśla w literaturze ekonomicznej) występuje z reguły wtedy, gdy spełnia on wymóg utrzymania równowagi bilansu płatniczego w dłuższym okresie i sprzyja podnoszeniu efektywności i sprawności całej gospodarki narodowej. Kurs waluty jest wyrazem dynamiki gospodarczej danego kraju wobec świata zewnętrznego. Do wyciągnięcia takiego wniosku upoważnia powojenna historia krajów uprzemysłowionych, w szczególności Niemiec i Japonii, których waluty były wielokrotnie rewaluowane.

Kurs waluty może być ustalany przez władze walutowe lub wynikać ze stosunku podaży i popytu na waluty obce na krajowym rynku walutowym, Zmiany kursu waluty dokonuje się poprzez dewaluację i rewaluację. Dewaluacja polega na obniżeniu kursu waluty krajowej wobec walut obcych. Płaci się wówczas więcej jednostek waluty krajowej za jednostkę waluty obcej. Rewaluacja oznacza podwyższenie kursu waluty krajowej w stosunku do walut obcych. Płaci się wówczas mniej jednostek waluty krajowej za walutę obcą. Dewaluację lub rewaluację waluty przeprowadzają władze walutowe, z reguły banki centralne. Jest to decyzja urzędowa.

Przed dewaluacją bądź rewaluacją waluty występuje zazwyczaj zjawisko deprecjacji (spadku) lub aprecjacji (wzrostu) kursu waluty na rynkach walutowych. Jest to, w przeciwieństwie do dewaluacji i rewaluacji, zjawisko rynkowe. W przypadku, gdy spada kurs waluty krajowej na rynkach walutowych do poziomu niższego niż oficjalny kurs tej waluty, mówimy, że dana waluta jest nadwartoś- ciowa (lub przeszacowana). Nadwartościowość waluty usuwa się poprzez jej dewaluację. Jeżeli natomiast kurs rynkowy danej waluty jest wyższy od kursu oficjalnego, mówimy wówczas, że występuje podwartościowość (niedoszacowanie) tej waluty. Dokonany zabieg rewaluacji waluty usuwa tę podwartościowość.

Istnieją różnorodne systemy kursów walut. W ciągu ostatnich dwudziestu lat występował proces ich dywersyfikacji w poszczególnych krajach członkowskich Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW). Skomplikowało to sposoby oceny i klasyfikacji poszczególnych systemów kursów walutowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>