Monthly Archives Wrzesień 2015

Korzystny wpływ dewaluacji na bilans handlowy

Korzystny wpływ dewaluacji na bilans handlowy (dopiero po upływie kilku miesięcy) jest określony w czasie przez tempo wzrostu cen krajowych. Im szybsze jest tempo ich wzrostu, tym wcześniej zanika faza poprawy bilansu handlowego. Jeśli tempo wzrostu cen krajowych osiągnie taki poziom, jak stopień dewaluacji waluty, to pozytywne wpływ dewaluacji na bilans handlowy zaniknie.

czytaj więcej

Strefa walutowa EWG

Genezy strefy walutowej EWG należy upatrywać w postępującym procesie integracji walutowej w EWG oraz w różnych koncepcjach unii gospodarczej i walutowej w ramach tego ugrupowania. Jej początkowym elementem był funkcjonujący od 1972 r. „wąż walutowy”. Istotę strefy waltowej EWG stanowi Europejski System Walutowy (ESW).

czytaj więcej

Ocena systemu waluty złotej

Mogła również dokonywać długoterminowych lokat kapitałowych w krajach od niej zależnych i w koloniach. Prowadzona przez Bank Anglii polityka pieniężna pozwalała Anglii przerzucać skutki zakłóceń w jej gospodarce na kraje surowcowo-rolnicze. Głównym instrumentem polityki pieniężnej Banku Anglii była polityka stopy dyskontowej.

czytaj więcej

Zmiany kursów walut wywierają wpływ na powstanie inflacji cz. II

W warunkach inflacji występują przeobrażenia w kierunkach i strukturze międzynarodowego obrotu gospodarczego. Dotyczy to zarówno strumieni handlu, jak i współpracy przemysłowej i kooperacji produkcji. Inflacja wywiera również swój wpływ na przepływ kapitałów i bilanse płatnicze. Jest to wpływ zróżnicowany i wielokierunkowy. Uwidacznia się on głównie w zakłóceniach w strukturze cen handlu zagranicznego oraz w zmianach relacji kursów walut narodowych. Inflacja prowadzi do deprecjacji waluty i późniejszej jej dewaluacji. Z kolei dewaluacja powoduje inflację. Jest to zatem wpływ dwukierunkowy. Inflacja stanowi czynnik utrudniający finansowanie międzynarodowego obrotu gospodarczego na warunkach długoterminowego kredytu.

czytaj więcej

MIĘDZYNARODOWY RYNEK WALUTOWY

Przez pojęcie rynku walutowego rozumie się całokształt transakcji wymiany walut wraz z instytucjami pomagającymi je przeprowadzać (czyli głównie bankami komercyjnymi) oraz zespół reguł, według których zawierane są transakcje walutowe, a także ogół urządzeń i czynności prowadzących do zawierania transkacji.

czytaj więcej

System rozliczeń wielostronnych w rublach transferowych cz. II

W systemie rozliczeń wielostronnych, jak już wspomniano, główną rolę spełniał MBWG. Najpierw dysponował on kapitałem zakładowym wynoszącym 300 min rubli transferowych. Kapitał ten uzupełniany był funduszem rezerwowym, funduszem na cele socjalne i przyciągniętymi środkami finansowymi. MBWG prowadził rozliczenia wielostronne w rublach transferowych, kredytował operacje handlu zagranicznego, gromadził i przechowywał wolne środki w rublach transferowych, przyjmował na rachunki lokaty w walutach wymienialnych i w złocie od krajów członkowskich i innych krajów oraz dokonywał operacji w walutach wymienialnych zgodnie ze swymi zadaniami statutowymi.

czytaj więcej

Stosunki walutowe w Europie Środkowej i Wschodniej

Poniższe rozważania mają już charakter historyczny. Stosunki walutowe w Europie Środkowej i Wschodniej dotyczyły zasad systemu walutowego i kursowego, rubla transferowego jako jednostki rozrachunkowej, Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej (MBWG) oraz mechanizmu rozliczeń płatności handlowych i niehandlowych. Ich charakterystyczną cechą był brak wymienialności rubla transferowego i walut narodowych krajów RWPG. Nie wywierało to wpływu na stosunki krajów RWPG z innymi krajami. Wspólną cechą systemów walutowych krajów RWPG było to, że z reguły opierały się one na monopolu walutowym, który (obok monopolu handlu zagranicznego) skupiał w rękach państwa za pośrednictwem wyznaczonych do tego celu instytucji (ministerstwa finansów lub banku centralnego) podstawowe gestie w zakresie kształtowania polityki walutowej i powiązań gospodarczych z zagranicą w sferze walutowej i kredytowej. We wszystkich krajach RWPG istniała instytucja pieniądza niewymienialnego. W sytuacji niewymienialności pieniądza jedynym możliwym sposobem rozliczeń z tytułu wymiany handlowej w ramach RWPG okazał się najpierw clearing dwustronny, a od roku 1964 clearing wielostronny. MBWG i funkcjonujący w jego ramach rubel transferowy stały się głównymi instytucjami systemu walutowego RWPG.

czytaj więcej

Konferencja w Madrycie w 1995 r.

Nie jest jeszcze przesądzone, czy wszystkie kraje UE znajdą się w grupie państw założycielskich unii walutowej. Zależeć to będzie w dużym stopniu od spełnienia przez nie ww. kryteriów konwergencji oraz od tego, czy w odniesieniu do niektórych krajów UE te kryteria zostaną częściowo złagodzone.

czytaj więcej

BILANS PŁATNICZY I PROBLEM JEGO RÓWNOWAGI

Przez pojęcie bilansu płatniczego rozumie się usystematyzowane zestawienie transakcji ekonomicznych dokonywanych w ściśle określony czasie między krajami i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi. Najczęściej sporządza się roczne, półroczne i kwartalne bilanse płatnicze. Czasami opracowuje się również bilanse płatnicze dla poszczególnych obszarów, ugrupowań integracyjnych lub nawet dla obrotów z jednym krajem, jeśli obroty płatnicze z tym krajem mają duże znaczenie.

czytaj więcej

Wymienialność waluty

Wymienialność waluty wymaga utrzymania dyscypliny bilansu płatniczego i prowadzenia takiej polityki gospodarczej, która by tę dyscyplinę utrzymywała. W wielu przypadkach wymienialność pozwala nie tylko na wykorzystanie waluty krajowej do krótkookresowego finansowania importu i innych wydatków za granicą, ale również do gromadzenia tej waluty przez inne kraje w postaci rezerw walutowych. Nie wszystkie jednak waluty wymienialne przechowywane są w rezerwach walutowych w systemie wielo- dewizowym. Funkcję tę pełnią tylko niektóre z nich, mające takie właściwości jak stabilna (w porównaniu z innymi walutami) siła nabywcza, możliwość dokonania różnorodnych lokat na rynkach kredytowych (pieniężnych i kapitałowych) oraz dostępność tej waluty na zagranicznych rynkach walutowych, co powoduje, że występują one w charakterze walut międzynarodowych i pełnią niektóre funkcje pieniądza światowego.

czytaj więcej