Wybuch kryzysu surowcowo-energetycznego w 1973 r.

Europejski Fundusz Współpracy Walutowej powinien być w myśl propozycji Komisji wyposażony w bezpośrednie i pośrednie instrumenty działania, umożliwiające dokonywanie skoordynowanych interwencji na rynkach dewizowych, co powinno wzmocnić niezależny charakter obszaru walutowego EWG. Fundusz ten powinien zacząć stopniowo spełniać funkcję wspólnego systemu banków centralnych i odgrywać coraz większą rolę w regulowaniu ruchów kapitałów, koordynacji polityki pieniężno-kredytowej, zewnętrznej polityki walutowej i w zakresie polityki kursowej. Dla prawidłowego spełnienia przez niego tych funkcji powinien być wyposażony w waluty krajów członkowskich i w odpowiednie rezerwy walutowe. Stosowana w jego operacjach jednostka rozrachunkowa powinna być doskonalona tak, aby nabierała stopniowo cech pieniądza.

czytaj więcej

Użytkownicy finalni i pośrednicy operacji swap

Na rynku swap występują użytkownicy finalni i pośrednicy (patrz tabela 21). Do użytkowników finalnych zalicza się banki, korporacje przemysłowe oraz instytucje oszczędnościowe i ubezpieczeniowe.

czytaj więcej

Ubytek aktywów rzeczowych lub finansowych kraju

Na przykład import towarów wartości 1 miliona złotych znajduje odpowiednik albo w zmniejszeniu o taką sumę naszych rezerw zagranicznych środków płatniczych przy zapłacie gotówkowej, albo we wzroście o 1 milion złotych naszego zadłużenia za granicą przy zakupie tych towarów na kredyt. Może to znaleźć odpowiednik w transferze nieodpłatnym po stronie „Ma” bilansu, jeżeli towary te otrzymaliśmy na przykład z tytułu darowizny.

czytaj więcej

Stopa rentowności na rynku kapitałowym

Pomiędzy rynkiem pieniężnym a kapitałowym występuje ustawiczny przepływ środków pieniężnych. Decydującą rolę w tym przepływie odgrywają względy płynności, rentowności i bezpieczeństwa lokaty. Względami tymi kierują się osoby fizyczne i prawne przy podejmowaniu decyzji co do wyboru określonych form lokat na jednym z tych rynków. Lokata kapitału pieniężnego w papierach wartościowych odpowiednio płynnych przynosi zazwyczaj niskie oprocentowanie. Niskie oprocentowanie przynoszą również wkłady bieżące w bankach i kasach oszczędności. Dużą rentowność z kolei reprezentują te lokaty, w których istnieje duże ryzyko ponoszenia strat, ale lokaty te są mniej płynne, w porównaniu z lokatami na rynku pieniężnym. W takich okolicznościach wybór odpowiedniej formy lokaty uwarunkowany jest przede wszystkim sytuacją gospodarczą i polityczną w danym kraju, wypłacalnością dłużnika, możliwością zdobycia kredytów na rynku pieniężnym w przypadku angażowania kapitału na okres długoterminowy, trafną oceną kształtowania się sytuacji w danej gałęzi gospodarki, głównie przy nabywaniu akcji itp.

czytaj więcej

Stałe kursy walutowe

W podanej powyższej klasyfikacji kursów zachodzi trudność oceny stopnia ich stałości czy zmienności. Odnosi się to zwłaszcza do kursu stałego krótkookresowego (pkt 4) i do kursu stałego o szerokiej marży wahań {pkt 5). Jeżeli np. płynne kursy walutowe funkcjonują w warunkach ustabilizowanej sytuacji gospodarki światowej, to ich wahania mogą być małe i nie przekraczać zmian kursu stałego o rozszerzonej marży wahań. Nie można jednoznacznie określić, czy lepsze są stałe, czy płynne kursy walut. Zależy to od konkretnej sytuacji w poszczególnych krajach.

czytaj więcej

Spotkanie w Nowym Jorku we wrześniu 1985 r.

Od 1985 r. interesującą i zarazem nową formą koordynacji polityki gospodarczej i walutowej w skali międzynarodowej stanowią spotkania Grupy 5 i Grupy 7. Wzmacniają one poczynania MFW w zakresie koordynacji polityki walutowej. Grupa 5 obejmuje kraje, których waluty wchodzą do koszyka SDR (Francja, RFN, Japonia, W. Brytania i USA). Natomiast Grupa 7 obejmuje kraje, których szefowie państw i rządów odbywają coroczne spotkania na szczycie (Kanada, Francja, RFN, Włochy, Japonia, W. Brytania i USA).

czytaj więcej

Specjalne Prawa Ciągnienia cz. II

SDR najpierw oparto na parytecie złota równym 0,888671 g czystego złota. Parytet ten był wówczas taki sam jak parytet dolara USA, z czego wynikało, że 1 SDR = dolar USA.

czytaj więcej

Rynek średnioterminowych kredytów syndykalnych cz. II

Z istnienia tak pojemnego i ekspansywnego rynku eurowalut wynikają określone konsekwencje dla narodowych władz walutowych krajów kapitalistycznych i dla międzynarodowej współpracy walutowej. Zanim jednak przystąpimy do omówienia tych problemów, warto poświęcić nieco uwagi zaletom i wadom tego rynku.

czytaj więcej

Rynek euroobligacji

Rynek euroobligacji, podobnie jak rynek eurowalut, nie podlega kontroli narodowych władz walutowych. Zaciąga się na nim pożyczki eurobligacyjne. Zapewniają one kredytobiorcy siłę kupna, którą można dowolnie rozporządzać wybierając najdogodniejsze i najtańsze źródła zakupu.

czytaj więcej

Pojemne rynki walutowe i kredytowe

Na rynku walutowym może również przeprowadzać operacje bank centralny sam bezpośrednio lub za pośrednictwem jakiegoś banku handlowego. Jego operacje dokonywane są na tych samych zasadach co operacje banków handlowych. Bank centralny przeprowadza głównie operacje interwencyjne na rynku walutowym, mające na celu zapobieganie nadmiernemu wzrostowi kursu własnej waluty bądź też jej nadmiernemu spadkowi. Interwencje banku centralnego na rynku walutowym w systemie stałych kursów i kursów centralnych mają z reguły miejsce wówczas, gdy kurs waluty zbliża się do górnego bądź dolnego punktu interwencyjnego. Operacje interwencyjne banku centralnego na rynku walutowym są bacznie obserwowane przez innych uczestników tego rynku. Są one jedną z ważnych przyczyn angażowania się banków handlowych w kupno i sprzedaż waluty po kursie bieżącym i terminowym.

czytaj więcej