Terminowe rynki finansowe

Terminowe rynki finansowe składają się z kilku segmentów. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć: 1) rynek futures depozytów bankowych i papierów wartościowych o stałym oprocentowaniu oraz 2) rynek futures indeksów kursów akcji. Zostaną one poniżej szerzej omówione.

Transakcje futures depozytami bankowymi i papierami wartościowymi o stałym oprocentowaniu polegają na zobowiązaniu się jednej strony do dostarczenia, a drugiej strony do przyjęcia w ustalonym (wystandaryzowanym) terminie ściśle określonej ilości wystandaryzowanych avoirow monetarnych lub papierów wartościowych, których oprocentowanie jest z góry ustalone w chwili zawarcia transakcji.

Powyższe transakcje, podobnie jak walutowe transakcje futures, tylko w wyjątkowym przypadku wykupywane są poprzez efektywną dostawę danego instrumentu finansowego. Liczba aktywów, dla których istnieją kontrakty futures, ograniczona jest aktualnie do dwóch rodzajów aktywów monetarnych: trzymiesięcznych depozytów eurodolarowych na International Monetary Market (IMM) w Chicago, na London international Financial Futures Exchange (LIFFE) w Londynie i na Singapore Internationa! Monetary Exchange (SIMEX) w Singapurze oraz trzymiesięcznych depozytów w funtach angielskich na LIFFE. Ponadto na giełdach w Chicago zawierane są kontrakty futures dla trzymiesięcznych certyfikatów depozytowych (CD) w dolarach USA i trzymiesięcznych bonów skarbowych USA („Treasury Bills” lub „T. Bills”).

W odróżnieniu od rynków walutowych futures, rynki futures instrumentów finansowych o stałym oprocentowaniu przeżywają swój dynamiczny rozwój. W szczególności kontrakty na obligacje skarbowe rządu USA (Treasury Bills) od kilku lat stały się rekordzistami pod względem wielkości obrotów wśród wszystkich finansowych kontraktów futures. Tak np. w 1990 r. na giełdzie Board of Trade w Chicago zawarto 75499 tys. kontraktów w obligacjach skarbowych rządu USA (jeden kontrakt opiewał na 100 000 doi.). Na giełdzie Mercantile Exchange w Chicago zawarto w 1990 r. 1870 tys. kontraktów (jeden kontrakt opiewał na 1 min doi.).1. Dużym powodzeniem cieszą się również kontrakty futures na trzymiesięczne depozyty eurodolarowe. Przykładem tego może być fakt, że na giełdzie Chicago Mercantile Exchange zawarto w 1990 r. 34 696 tys. kontraktów na trzymiesięczne depozyty eurodolarowe (jeden kontrakt opiewał na 1 min doi.), a na LIFFE w Londynie w tym samym roku 1249 tys. kontraktów (jeden kontrakt na 1 min doi.)2.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>