Terminowe rynki finansowe – kontynuacja

Rynki futures papierów wartościowych o stałym oprocentowaniu dają możność zabezpieczenia się przed zmianami stóp procentowych. Stwarzają one również pole do spekulacji walutowej. Transakcje futures indeksami kursów akcji polegają na zobowiązaniu się jednej strony do dostarczenia, drugiej strony do przyjęcia – w ustalonym (wystandaryzowanym) terminie i po cenie ustalonej już w chwili zawarcia transakcji – hipotetycznego portfela akcji o ściśle określonej wielkości i strukturze (odpowiadającej strukturze danego indeksu). Jednocześnie nie przewiduje się tu możliwości wykonania transakcji przez efektywną dostawę takiego portfela akcji. Jedyną dopuszczalną formą rozliczenia transakcji jest rozliczenie gotówkowe.

Aktualnie transakcje futures indeksami kursów akcji zawierane są na pięciu giełdach amerykańskich, a także na giełdzie w Londynie, w Sydney i w Hongkongu. Na każdej z tych giełd przedmiotem obrotu są inne indeksy kursów akcji. Rynki futures indeksów kursów akcji przeżywają szybki rozwój, przede wszystkim w wyniku ożywionej działalności spekulacyjnej, ponieważ stanowią one dogodne warunki dla graczy giełdowych. Duże tempo przemian na giełdach terminowych powoduje szybką dezaktualizację rozważań poświęconych opisowi ich działania i zakresu zawieranych operacji. Odnosi się to zarówno do rynków futures, jak i do rynku opcji finansowych.

W miarę rozwoju terminowych rynków finansowych, podejmowane będą próby objęcia transakcjami futures kolejnych instrumentów finansowych. Dalszy rozwój tych rynków będzie zapewne zależał od zapotrzebowania na nie w gospodarce światowej. Zapotrzebowanie to może być uwarunkowane stopniem zmienności cen, stóp procentowych, kursów walut i kursów akcji. Jeśli w gospodarce światowej utrzymywać się będzie destabilizacja, a amplituda wahań powyższych parametrów będzie się zwiększać, to wówczas należy się liczyć z możliwością dalszego rozwoju terminowych rynków finansowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>