Spotkanie na szczycie szefów państw i rządów krajów Grupy 7

Na kolejnym posiedzeniu w dniu 22 grudnia 1987 r. ministrowie finansów i prezesi banków centralnych krajów Grupy 7 potwierdzili dużą wagę porozumienia z Luwru, które to porozumienie doprowadziło do pozytywnego rozwoju gospodarki światowej. Wyrazili oni ponadto pogląd, że większa stabilność kursów walut wpłynęła pozytywnie na ograniczenie stanów nierównowagi w gospodarce światowej. Opowiedzieli się również za dalszą koordynacją polityki gospodarczej.

Na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 1988 r. ministrowie finansów i prezesi banków centralnych krajów Grupy 7 rozpatrywali sprawę koordynacji polityki gospodarczej oraz poszukiwali dróg doskonalenia międzynarodowego systemu walutowego. Stwierdzili oni zgodnie, że stabilność kursów walut jest ich wpólnym celem.

Spotkanie na szczycie szefów państw i rządów krajów Grupy 7, które odbyto się w czerwcu 1988 r. w Toronto, poświęcone było głównie sprawie koordynacji polityki gospodarczej, ograniczeniu protekcjonizmu, umocnieniu wielostronnego handlu oraz łagodzeniu ciężaru zadłużenia krajów rozwijających się.

Należy oczekiwać, że w toku dalszych spotkań na szczycie krajów Grupy 7 oraz okresowych spotkań ministrów finansów i prezesów banków centralnych tych krajów rozpatrywane będą kluczowe problemy z zakresu koordynacji polityki gospodarczej najbardziej uprzemysłowionych krajów Zachodu. Ważną rolę w tej koordynacji będą grały takie problemy, jak utrzymanie stabilności głównych walut wymienialnych, likwidowanie stanów nierównowagi w bilansach płatniczych (tj. ograniczanie nadmiernych deficytów i nadmiernych nadwyżek w tych bilansach), tworzenie warunków dla rozwoju handlu światowego oraz stopniowe rozwiązywanie problemów zadłużenia krajów rozwijających się. W tych warunkach łatwiej będzie Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu koordynować politykę walutową jego krajów członkowskich oraz zapewnić sprawne funkcjonowanie międzynarodowego systemu walutowego. Nie należy przy tym tracić z pola widzenia faktu, że podejmowane przez kraje Grupy 7 decyzje w sprawie koordynacji polityki gospodarczej i walutowej umacniają pozycję tych krajów w międzynarodowych stosunkach walutowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>