Skutki spekulacji walutowej dla gospodarki narodowej

Skutki spekulacji walutowej dla gospodarki narodowej mogą być zarówno pożyteczne, jak też szkodliwe, zależnie od okoliczności. Jeżeli pomiędzy różnymi rynkami występują różnice w wysokości stóp procentowych, to arbitraż procentowy prowadzi do zmniejszenia tych różnic i jest gospodarczo użyteczny. Mogą być jednak sytuacje wyjątkowe, gdy np. rząd danego kraju prowadzi politykę obniżki lub podwyżki wewnętrznej stopy procentowej. Każda spekulacja ułatwiająca arbitraż procentowy będzie traktowana w tej sytuacji jako szkodliwa, jeżeli np. prowadzi ona do obniżki stopy procentowej, gdy władze wewnętrzne dążą do jej podwyżki i odwrotnie. Interes arbitrażystów i spekulantów będzie tu sprzeczny z interesem gospodarki narodowej jako całości.

„Krytyczna sytuacja może powstać dopiero wtedy, kiedy podejmą spekulacyjne działania czynniki operujące nie własnymi funduszami, lecz kapitałem pożyczonym. Są to tzw. operacje on margin (na marży), kiedy strona przystępuje do transkacji, angażując w nią tylko część (marżę) środków własnych, resztę otrzymując w postaci kredytu krótkoterminowego. Operacje tego rodzaju są możliwe nie na wszystkich giełdach kapitałowych. Mało uprawiane w Londynie, wyraźnie zabronione na giełdach RFN, możliwe we Francji i kilku innych krajach, dość powszechnie stosowane w Belgii. Operacje on margin mogą w pewnych sytuacjach doprowadzić do sztucznego, nieuzasadnionego wzrostu lub spadku podaży czy popytu na kapitał płynny, następnie do nieusprawiedliwionego żadnymi innymi względami wzrostu względnie spadku stopy procentowej na wchodzących w grę rynkach kapitałowych, pociągną też za sobą nieuzasadnioną stanem gospodarki krajowej zmianę bilansu płatniczego kraju, a w dalszej jeszcze konsekwencji mogą zmusić do nieuzasadnionych gospodarczo zmian relacji kursowych {dewaluacji, rewaluacji)”1.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>