Rynki swap

Wśród innowacji finansowych ważne miejsce zajmują operacje swap. Zgodnie z definicją Banku Rozrachunków Międzynarodowych, swap jest transakcją finansową, w której obie strony zgadzają się wymienić strumienie płatności w przyszłości.

Pierwsze próby zastosowania operacji swap, mające na celu uniknięcie ryzyka kursowego, były podjęte przez Bank Francji w 1962 r. Do rozwoju operacji swap przyczynił się Bank Światowy. Dla finansowania różnych projektów inwestycyjnych poszukiwał on tanich kredytów w markach i frankach szwajcarskich. Mógł uzyskiwać tańsze pożyczki na rynku dolarowym. Powstały więc korzystne warunki do zmiany przez ten bank zadłużenia w walutach europejskich na zadłużenie w dolarach USA.

Jedną z przyczyn operacji swap były ograniczenia walutowe, utrudniające dostęp do zachodnioeuropejskich rynków kapitałowych. Poprzez operacje swap można było wchodzić na te rynki. Rozszerzenie operacji swap na instrumenty rynku kredytowego wyrażone w tej samej walucie spowodowało wzrost operacji swap stóp procentowych. Ten typ operacji dominuje na rynku swap\

Istnieje swap procentowy i walutowy. Tworzą one razem rynek swap. Rynek ten pozwala uniknąć niedogodności związanych z ograniczeniami dewizowymi, ryzykiem kursowym i wahaniami stóp procentowych. Atrakcyjność operacji swap wynika również z faktu, że zalicza się je do operacji pozabilansowych.

Największym rynkiem swap jest rynek nowojorski. W dalszej kolejności można wymienić rynki w Chicago, Londynie i w Tokio. Średnia wielkość transakcji swap wynosi 100 min doi. Zawiera się również kontrakty na 500 min doi.

Swap procentowy (Interest rate swap) oznacza wymianę warunków oprocentowania odnoszącą się do kwoty odpowiadającej strumieniowi oprocentowania obliczonego od takiej samej wielkości kapitału, lecz w różnym poziomie stopy procentowej. Strumienie finansowe podlegające wymianie przez obie strony wyrażone są w tej samej walucie.

Odróżnia się dwa rodzaje wymiany stóp procentowych: 1) wymianę stopy stałej na zmienną oraz 2) wymianę stopy zmiennej na zmienną. Przy wymianie stopy stałej na zmienną {fixed-floating COUPON SWAP) jedna ze stron płaci procenty skalkulowane na podstawie stałej stopy procentowej, natomiast druga strona oblicza oprocentowania według zmiennej stopy procentowej. Przy wymianie stopy zmiennej na zmienną (floating-floating-BASIS SWAP) obie strony płacą oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>