Powiązanie rynku walutowego z rynkiem pieniężnym

Między rynkiem walutowym i pieniężnym występują wzajemne powiązania, związane z wymianą walut, zabezpieczaniem się przed ryzykiem kursowym i przepływami kapitałów krótkoterminowych. Powiązanie rynku walutowego z rynkiem pieniężnym uwidacznia się przede wszystkim w tzw. ubezpieczonym arbitrażu procentowym, o którym będzie mowa poniżej.

Należy najpierw zaznaczyć, że przemieszczenie kapitału pieniężnego z jednego narodowego rynku pieniężnego na inny pieniężny w celu poprawy rentowności lokaty krótkoterminowej określane jest mianem arbitrażu procentowego. Jeśli dany podmiot gospodarczy dokonuje lokaty za granicą w obych walutach, to musi najpierw wymienić własną walutę na inną, a po jakimś czasie tę ostatnią walutę znów na własną. W wyniku tej operacji podmioty gospodarcze dokonujące arbitrażu procentowego ponoszą ryzyko kursowe, a więc ryzyko zmiany bieżącego kursu waluty. Mogą one ubezpieczyć się od ryzyka kursowego na terminowym rynku walutowym poprzez sprzedaż waluty obcej z terminem dostawy równym terminowi lokaty. Występuje tu zjawisko określane mianem ubezpieczonego arbitrażu procentowego (covered interest arbitrage). Polega ono na lokowaniu za granicą kapitału krótkoterminowego w celu uzyskania wyższego oprocentowania przy równoczesnym zabezpieczeniu się od ryzyka kursowego odpowiednią transakcją terminową. Znaczną część zagranicznych lokat krótkoterminowych stanowią lokaty ubezpieczone. Dlatego też istnieje ścisły związek między terminowym rynkiem walutowym a międzynarodowym ruchem kapitału krótkoterminowego. Wynika on z faktu, że premia albo dyskonto kursu terminowego zwiększa lub zmniejsza korzyści z arbitrażu1.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>