Powiązanie rynku walutowego z rynkiem pieniężnym cz. II

Jeśli w danym kraju stopa procentowa jest niższa niż za granicą, wówczas premia kursu terminowego ograniczy korzyści ze zmiany miejsca lokaty kapitału, a dyskonto zwiększy je. Trzeba tu wspomnieć o tym, że premia lub dyskonto kursu terminowego może spowodować przepływy kapitałów nawet wówczas, gdy wysokość stopy procentowej w kraju i za granicą jest taka sama. Może wystąpić taka sytuacja, że różnica stóp procentowych jest taka sama jak różnica kursu terminowego i bieżącego. Brak jest wtedy możliwości dokonania zyskownej transakcji arbitrażowej, która byłaby jednocześnie ubezpieczona na terminowym rynku walutowym, w wyniku czego może nie wystąpić międzynarodowy przepływ kapitału krótkoterminowego. Sytuację taką nazywa się neutralną.

Należy podkreślić, że przepływy kapitałów między krajami zależą również od bezpieczeństwa lokaty. Zawierane są również arbitrażowe transakcje futures. Występują one wtedy, gdy relacje kursów futures do kursów bieżących (bądź też wzajemne relacje kursów futures na różne terminy) odchylają się od relacji wynikających z oprocentowania poszczególnych walut. Należy ponadto zaznaczyć, że podmioty gospodarcze mające dostęp do międzybankowego terminowego rynku walutowego mogą dokonywać arbitrażu między tym rynkiem a terminowym walutowym rynkiem futures wówczas, gdy notowania kursów na obu rynkach różnią się.

W warunkach funkcjonowania wymienialności walut i występowania ubezpieczonego arbitrażu procentowego ścisła współzależność między rynkiem walutowym a rynkiem pieniężnym znajduje wyraz w ustawicznych przepływach kapitału krótkoterminowego i procesach wyrównawczych w zakresie stóp procentowych i kursów walut. Wywiera to wpływ na warunki finansowania międzynarodowego obrotu gospodarczego i przepływy kapitałów krótkoterminowych w skali regionalnej i międzynarodowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>