Pojęcie międzynarodowego systemu walutowego

Międzynarodowy system walutowy jest konstrukcją historyczną. Obejmuje on zespół układów, reguł, instytucji, zasad i zwyczajów, które określają warunki i sposoby funkcjonowania pieniądza w sferze stosunków międzynarodowych.

Po drugiej wojnie światowej główne problemy walutowe są regulowane zasadami, które ustalono w Bretton Woods, i które zostały zawarte w statucie Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Były one później pragmatycznie rozwijane.

Międzynarodowy system walutowy zawiera zasady ustalone i zasady przejęte z dotychczasowego funkcjonowania mechanizmu płatności międzynarodowych. Zawarte w nich reguły i zwyczaje ukształtowane zostały w toku praktycznej działalności uczestników sektora prywatnego w międzynarodowym obrocie gospodarczym, natomiast normy i zasady wynikają z zawartych układów wielostronnych, z których część znalazła wyraz w statutach międzynarodowych organizacji finansowych, głównie w statucie MFW.

Należy zaznaczyć, że istnienie międzynarodowego systemu walutowego jest niezbędne ze względu na to, że w każdym państwie występuje odrębny system pieniężny i walutowy, uwzględniający specyfikę narodową i cele wewnętrznej polityki gospodarczej. Tylko w nielicznych przypadkach zasady obowiązujące w jednym państwie mogą być przyjmowane jako zasady regulujące stosunki walutowe między poszczególnymi krajami. W tych warunkach niezbędne jest istnienie zasad regulujących stosunki walutowe między krajami. Dotyczą one głównie problemów kursów walut, wyrównywania bilansów płatniczych i tworzenia pieniądza światowego.

Międzynarodowy system walutowy zapewnia regulowanie płatności międzynarodowych w warunkach istnienia odrębnych i niezależnych narodowych systemów walutowych. Integruje on gospodarkę światową w sferze stosunków walutowych i płatniczych. Stwarza ponadto ramy instytucjonalne dla powiązań, jakie występują w gospodarce światowej w związku z przesuwaniem się funduszy pieniężnych z tytułu obrotów handlowych, kapitałowych i jednostronnych świadczeń pieniężnych. Zawiera również szereg postanowień dotyczących maksymalizacji korzyści z wymiany międzynarodowej i zagranicznych lokat kapitałowych. Dla realizacji tego celu niezbędne są takie przesłanki, jak swoboda dokonywania płatności międzynarodowych, wymienialność walut, ograniczenia ryzyka w międzynarodowych obrotach płatniczych, zapobieganie spekulacyjnym przepływom kapitałów oraz konfliktom między uczestnikami wymiany międzynarodowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>