Pojęcie międzynarodowego systemu walutowego – kontynuacja

Międzynarodowy system walutowy obejmuje także pewne reguły i zalecenia odnoszące się do eliminowania odchyleń od stanu równowagi bilansu płatniczego oraz preferuje określone metody wyrównywania bilansu płatniczego. W międzynarodowym systemie walutowym występuje mechanizm tworzenia pieniądza światowego. Trzeba tu zaznaczyć, że tworzenie pieniądza światowego może być wynikiem żywiołowych procesów (np. produkcja złota, w systemie waluty złotej), polityki pieniężnej państw, których waluty występują także w obrocie międzynarodowym lub kontrolowanej emisji przez organizację międzynarodową (np. tworzenie Specjalnych Praw Ciągnienia przez MFW).

Powyższe właściwości międzynarodowego systemu walutowego podlegają zmianom pod wpływem czynników ekonomicznych i politycznych. Określają one przebieg procesów finansowych w sferze międzynarodowej. Istnieje różny stopień ich obligatoryjności. Międzynarodowy system walutowy dostosowuje się stopniowo do zmieniających się warunków w gospodarce światowej, stwarzając równocześnie mechanizmy obronne, chroniące przed różnymi formami zakłóceń walutowych I płatniczych. Jest on elastyczny w długim okresie i może funkcjonować w zmieniających się warunkach ekonomicznych. Jednocześnie ze względu na to, że jego zasady obowiązują jako stałe w krótkich okresach, jest on krótkookresowo stabilny. Na ewolucję międzynarodowego systemu walutowego po drugiej wojnie światowej duży wpływ wywarł interwencjonizm państwowy oraz postępujący proces integracji gospodarczej i walutowej w ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej {obecnie Unii Europejskiej).

W przekroju historycznym międzynarodowy system walutowy występował najpierw pod postacią systemu waluty złotej, a po drugiej wojnie światowej – jako system dewizowo-złoty (system z Bretton Woods) i system wielodewizowy. Poniżej zostanie przedstawiona charakterystyka tych trzech rodzajów międzynarodowego systemu walutowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>