MIĘDZYNARODOWY RYNEK WALUTOWY

Przez pojęcie rynku walutowego rozumie się całokształt transakcji wymiany walut wraz z instytucjami pomagającymi je przeprowadzać (czyli głównie bankami komercyjnymi) oraz zespół reguł, według których zawierane są transakcje walutowe, a także ogół urządzeń i czynności prowadzących do zawierania transkacji.

Współczesny rynek walutowy jest przede wszystkim rynkiem typu over-the-counter (OTC-market), czyli rynkiem zdecentralizowanym pod względem technicznym i ekonomicznym. Jest on w istocie „siecią (gęstniejącą) rozrzuconych po całym świecie i połączonych ze sobą telekomunikacyjnie (telefonami, teleksami, radiem, telefaxem) czy za pośrednictwem komputerów banków, niektórych niebankowych instytucji finansowych oraz firm brokerskich’’1. Zawierający na nim transakcje dealerzy i brokerzy „w ogóle się nie widzą a coraz częściej i nie słyszą, gdyż nowoczesne środki komunikacji i dealing komputerowy stopniowo wypierają tradycyjne środki łączności oraz zawierania transakcji. Specyfika rynku walutowego jako miejsca handlu polega również na tym, że chociaż obroty dewizowe są fizycznie przeprowadzane w konkretnych krajach i ośrodkach geograficznych, to jednak międzynarodowy rynek walutowy nie jest sumą rynków narodowych, lecz w istocie jednym wielkim rynkiem pracującym 24 godziny na dobę (round the clock) w skali światowej’’1.

Na sytuację na rynkach walutowych wywierają przemożny wpływ procesy zachodzące w poszczególnych krajach i w gospodarce światowej. Należy przy tym zaznaczyć, że obroty na rynku walutowym dokonują się w przeważającej części jako obroty wzbudzone przez pierwotne obroty towarowe, o których wielkościach i kierunkach decydują ceny, kursy walut i dochody2. Rynki walutowe funkcjonują nie tylko w powiązaniu z rynkami towarowymi, ale również w powiązaniu z rynkami pieniężnymi i kapitałowymi. Następuje na nich, pod postacią popytu i podaży, przesunięcie siły nabywczej między różnymi krajami w związku z ruchem towarów, usług i kapitałów. „Rynki walutowe są więc ważnym ogniwem wiążącym krajowe rynki towarów i walorów finansowych oraz obsługującym międzynarodowe rynki towarowe i finansowe”3. Ich powstanie i funkcjonowanie wynika głównie z tego, że są one wyrazem istnienia odrębnych gospodarek narodowych z ich własnymi systemami pieniężnymi oraz nawiązywania i utrzymywania przez poszczególne kraje stosunków ekonomicznych i finansowych z zagranicą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>