MIĘDZYNARODOWY RYNEK KREDYTOWY

Banki komercyjne przetwarzają depozyty w kredyty. Jest to misterny i związany z ryzykiem „proces produkcyjny”. W obrotach krajowych i zagranicznych występują różnego rodzaju transakcje kredytowe (zawierane między dłużnikami i wierzycielami) oraz kredyty o szerokim wachlarzu rodzajowym.

Są różne kryteria klasyfikacji kredytów. Można je sklasyfikować według celu, źródła środków i okresu kredytu. Według celu, na który udziala się kredytu, można rozróżnić kredyty obrotowe, inwestycyjne, hipoteczne, finansowe i handlowe.

Ze względu na pochodzenie źródeł środków można wyodrębnić kredyty kupieckie, bankowe, państwowe i kredyty organizacji międzynarodowych i regionalnych. Według okresu dzieli się zazwyczaj kredyty na krótkoterminowe (do 1 roku), średnioterminowe (od roku do 5 lat) lub długoterminowe (powyżej 5 lat). Przyjęty okres ich trwania jest w różnych krajach różny.

Kredyty obrotowe służą do finansowania produkcji i sprzedaży wytwarzanych wyrobów. Kredyty inwestycyjne wykorzystywane są na kupno maszyn i urządzeń oraz budowę obiektów przemysłowych i usługowych. Kredyty hipoteczne służą do kupna mieszkań i innych nieruchomości. Kredyty finansowe nie są związane bezpośrednio z finansowaniem określonej operacji towarowej czy usługowej. Kredytobiorca otrzymuje tu kredyt i może go wykorzystać na cele przez niego określone lub na cele, które są podane tylko ogólnie w umowie zawieranej między stronami. Kredytami handlowymi nazywa się te operacje, w których kontrahent-kredytobiorca otrzymuje dostawę towaru bądź świadczenie usług w zamian za przyrzeczenie uregulowania zobowiązania w późniejszym okresie. Wśród kredytów kupieckich można wyodrębnić kredyty eksporterów (głównie kredyty wekslowe) lub (rzadziej) kredyty importerów (np. zaliczkowanie dostaw w całości lub części). Istnieją różne rodzaje kredytów handlowych. Mogą to być kredyty w rachunku bieżącym (over-draft), kredyty dyskontowe, kredyty akceptacyjne i kredyty międzybankowe. Kredyty krótkoterminowe udzielane są przez banki komercyjne na podstawie dypozytów bieżących (a vista). Formą krótkoterminowego kredytu dla państwa są weksle i bony skarbowe. Termin ich wykupu wynosi od miesiąca do roku. Kredyty średnio- i długoterminowe udzielane są albo na finansowanie inwestycji, albo na import maszyn i urządzeń oraz gotowych obiektów przemysłowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>