MIĘDZYNARODOWY RYNEK KREDYTOWY CZ. II

Do instrumentów kredytu krótkoterminowego zalicza się weksle handlowe, weksle skarbowe, akcepty bankowe, zbywalne certyfikaty depozytowe, tzw. transakcje odkupu weksli oraz lokaty i pożyczki międzybankowe1. Instrumentami kredytu długoterminowego są obligacje. Emitują je rządy, przedsiębiorstwa i banki oraz zagraniczne rządy i firmy. Kredyty zaciągnięte w formie emisji obligacji można przeznaczać na dowolne cele. Z reguły przeznacza się je na realizacją określonych przedsięwzięć gospodarczych.

Metodą pozyskiwania nowego kapitału jest emisja akcji. Akcja nie jest jednak instrumentem kredytowym. Stanowi ona część udziału w majątku przedsiębiorstwa emitującego akcje. Cechą obligacji i akcji jest ich zbywalność na wtórnym rynku papierów wartościowych. Stosunkowo nową formą finansowania długoterminowego jest dzierżawa kapitału przez przedsiębiorstwo (leasing).

Transakcje kredytowe przeprowadzają banki komercyjne i inne wyspecjalizowane instytucje finansowe (np. kasy oszczędności). Ich wspólną cechą jest odpowiedni tryb przetwarzania depozytów (głównie oszczędności) w konkretne kredyty udzielane na różne terminy i cele. W toku praktyki bankowej zostały wytworzone odpowiednie zasady przyjmowania depozytów i udzielania kredytów, gwarantujące utrzymanie odpowiedniej płynności banków i bezpiecznych granic dla ich akcji kredytowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>