Koordynacja polityki walutowej i finansowej w EWG

Komitet Gubernatorów Banków Centralnych, utworzony w 1964 r. wzmocnił instytucjonalne ramy współpracy walutowej w EWG. Jego głównym zadaniem jest prowadzenie konsultacji na temat podstawowych zasad polityki banków centralnych, w szczególności w dziedzinie kredytu, rynku pieniężnego i walutowego, oraz regularna wymiana informacji o najważniejszych środkach podejmowanych przez banki centralne, a także analiza tych środków przed podjęciem odpowiednich decyzji. Nie ulega wątpliwości fakt, że w dziedzinie zabezpieczenia sprawnego funkcjonowania Europejskiego Systemu Walutowego kluczowa rola przypada właśnie temu Komitetowi.

W ramach koordynacji polityki walutowej ważną sprawą jest nie tylko stosowanie odpowiednich jej instrumentów, ale także wywieranie kolektywnego nacisku w celu ich stosowania. Można powiedzieć, że koordynacja polityki walutowej wpływa w sposób dyscyplinujący na narodowe polityki walutowe krajów członkowskich EWG. Ułatwia ona utrzymanie stabilności kursów walut i przywracania równowagi zewnętrznej w tych krajach, które mają nadmierne deficyty bądź nadwyżki bilansów płatniczych. Poprzez koordynację polityki walutowej doprowadzono w EWG do wyraźnego zacieśnienia współpracy walutowej, Kraje EWG stały się w latach osiemdziesiątych ważną strefą stabilizacji walutowej.

Koordynacja polityki walutowej i finansowej w EWG ukierunkowana jest przede wszystkim na realizację celów gospodarczych EWG. Nie narusza ona postanowień MFW ani też kompetencji Funduszu w prowadzeniu koordynacji polityki walutowej w skali międzynarodowej. Dostosowana jest m.in. do tworzonego w ramach EWG jednolitego obszaru gospodarczego i walutowego. Jej skuteczność znalazła wyraz głównie w zabezpieczeniu funkcjonowania Europejskiego Systemu Walutowego.

Sprawa koordynacji polityki walutowej krajów UE ma istotne znaczenie w realizacji postanowień traktatu z Maastricht, w szczególności w dziedzinie podejmowanych środków z zakresu polityki pieniężno-kredytowej i walutowej przed przewidywanym terminem (1999 r.) wprowadzenia unii walutowej i wspólnej waluty pod nazwą Euro.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>