Konsultacje prowadzone przez Fundusz

Konsultacje prowadzone przez Fundusz, wynikające z postanowień artykułu IV, obejmują wszystkie kraje członkowskie, które są przez Fundusz traktowane jednakowo. Ich przedmiotem jest przede wszystkim przestrzeganie przez kraje członkowskie zasad kursowych oraz zobowiązań wynikających z artykułu IV Umowy o MFW. Końcowym wynikiem takich regularnych konsultacji są konkluzje Dyrekcji Wykonawczej Funduszu. Zawierają one zalecenia Funduszu dotyczące działań kraju członkowskiego w dziedzinach regulowanych przez zobowiązania zawarte w Umowie o MFW. Mają one dla kraju członkowskiego charakter obowiązujący. Niewykonanie tych zaleceń może spowodować sankcje ze strony Funduszu.

Regularne konsultacje krajów członkowskich z Funduszem pozwalają mu na stosunkowo wczesną orientację w zakresie i rodzaju pomocy, jakiej będzie dany kraj potrzebował w przyszłości oraz w zakresie środków polityki gospodarczej, które kraj ten może zechcieć w przyszłości wprowadzić. Ułatwia to Funduszowi szybkie podjęcie decyzji w kwestiach pomocy kredytowej, pomocy w przygotowaniu odpowiednich dla danej sytuacji zasad polityki gospodarczej czy też zaaprobowania wprowadzenia w danym kraju ograniczeń płatniczych, wymagających zgody Funduszu. W toku konsultacji Fundusz analizuje skuteczność polityki gospodarczej, walutowej i finansowej kraju członkowskiego oraz stosowanych przez ten kraj zasad równoważenia bilansu płatniczego.

Ze względu na brak jednolitych i powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących kursów walut, nadzór Funduszu nad funkcjonowaniem międzynarodowego systemu walutowego (a do tego Fundusz jest przede wszystkim zobowiązany) nie sprowadza się tylko do odbywania z krajami członkowskimi konsultacji dwustronnych, ale również do konsultacji wielostronnych, których celem jest dążenie do stabilizacji międzynarodowego systemu walutowego poprzez prowadzenie odpowiedniej koordynacji narodowej polityki gospodarczej i walutowej krajów członkowskich.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>