Konsultacje prowadzone przez Fundusz – kontynuacja

Wszystkie konsultacje regularnie odbywają się według określonego trybu i wzoru1. Fundusz jest w stanie odbywać je z każdym krajem członkowskim przeciętnie co 18 miesięcy, mimo że na mocy decyzji Funduszu powinny się one odbywać corocznie. Wielostronne dyskusje na temat funkcjonowania międzynarodowego systemu walutowego prowadzone są przez MFW na posiedzeniach Dyrekcji Wykonawczej oraz Komitetu Tymczasowego (Interim Committee), który spotyka się dwa razy w ciągu roku i podejmuje dyskusje na temat najważniejszych aspektów polityki walutowej krajów członkowskich i funkcjonowania międzynarodowego systemu walutowego. W celu przygotowania takich wielostronnych dyskusji Fundusz może przeprowadzić z krajami członkowskimi konsultacje na temat problemów będących przedmiotem tych dyskusji. Konsultacje te stanowią pewną formę udziału krajów członkowskich w podejmowaniu przez Fundusz decyzji w zakresie nadzoru nad międzynarodowym systemem walutowym.

W toku tej działalności Fundusz starał się przeciwdziałać narastającemu, w szczególności w latach siedemdziesiątych, protekcjonizmowi, konkurencyjnym deprecjacjom walut i wprowadzaniu ograniczeń walutowych. Stwarzał on również możliwości zaspokojenia (co prawda nie w pełnym zakresie) potrzeb płatniczych krajów rozwijających się. Na swych dorocznych sesjach (razem z Bankiem Światowym) Fundusz dokonywał oceny międzynarodowej sytuacji gospodarczej i płatniczej oraz wskazywał główne kierunki koordynacji polityki walutowej swych krajów członkowskich.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>