Istota i charakter kursu waluty

Pod pojęciem kursu waluty rozumie się cenę jednej waluty wyrażoną w drugiej walucie. Może to być cena płacona w walucie krajowej za jednostkę waluty obcej lub cena jednostki waluty krajowej wyrażona w jednostce waluty obcej.

Kurs waluty, będąc ceną pieniądza zagranicznego, spełnia dwie ważne funkcje: informacyjną i cenotwórczą. Występując w funkcji informacyjnej, kurs waluty informuje osoby fizyczne i prawne w danym kraju o cenie walut obcych. Jest to informacja bezpłatna. Jest ona wykorzystywana w decyzjach eksporterów, importerów, przedsiębiostw przemysłowych, handlowych i usługowych, osób fizycznych oraz w planowaniu i zarządzaniu na szczeblu przedsiębiorstwa i państwa. Cenotwórcza funkcja kursu waluty polega na przenoszeniu, poprzez kurs waluty, zagranicznego układu cen (i zagranicznych relacji cenowych) na krajowy układ cen wraz ze wszystkimi wynikającymi stąd ekonomicznymi konsekwencjami dla gospodarki krajowej. Cenotwórcza funkcja kursu walutowego w pełnym tego słowa znaczeniu występuje w gospodarce rynkowej przy istnieniu wymienialności walut. Może być ona ograniczana przez system ceł, opłat i stosowanych podatków od importu. Istnieje również kursotwórcza funkcja cen wewnętrznych. Polega ona na wpływie zmian cen wewnętrznych na poziom kursu waluty krajowej.

Kurs waluty służy do przeliczania cen zagranicznych na ceny krajowe i odwrotnie. Daje zatem możliwość porównania i konfrontacji cen towarów krajowych z cenami towarów zagranicznych. Kurs waluty jest tzw. ceną strategiczną. Oznacza to, że jej zakres oddziaływania jest szerszy od zakresu oddziaływania cen poszczególnych towarów i walorów finansowych na rynku krajowym. Kurs waluty wpływa bezpośrednio na ceny towarów w handlu zagranicznym i ceny walorów obcych na rynku wewnętrznym oraz pośrednio na ceny towarów przeznaczonych na rynek wewnętrzny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>