Inflacja

Bezpośredni natomiast wpływ na handel zagraniczny danego kraju wywiera poziom i tempo inflacji w kraju eksportera i importera. Znajduje ono wyraz w oferowanych cenach w eksporcie i płaconych w imporcie. Ruchy tych cen, z reguły zwyżkowe, znajdują w dalszej konsekwencji wyraz w poziomie aktywności gospodarczej danego kraju, w szczególności w sektorach nastawionych na produkcję eksportową i uzależnionych silnie od importu (np. importu surowców i paliw płynnych dla przemysłu przetwórczego). Zwyżka cen wewnętrznych w danym kraju pobudza import, osłabia natomiast eksport. Tak dzieje się we wszystkich krajach, w których występuje inflacja. Jednakże ogólny wpływ zwyżki cen wewnętrznych na strumienie handlu zagranicznego zależy w dużym stopniu od różnic w poziomie inflacji. Kraje o mniejszym tempie inflacji stają się bardziej konkurencyjne w eksporcie w porównaniu z krajami o wyższym tempie inflacji. Konieczność wzrostu konkurencyjności eksportu w kraju o relatywnie wyższym tempie inflacji wymaga wzrostu wydajności pracy w sektorach eksportowych oraz wytwarzania wyrobów na eksport, jakościowo dobrych i nowoczesnych. Eksport bowiem tych wyrobów można realizować łatwiej: względy cenowe nie odgrywają tu decydującej roli.

Inflacja przenosi się z kraju do kraju głównie poprzez międzynarodowy mechanizm cenowy, na który wywierają wpływ zmiany kursów walut. Import inflacji ogranicza rewaluacja waluty krajowej: dewaluacja może ten import nasilić.

W ramach międzynarodowego mechanizmu cenowego przenoszenie inflacji uruchamia przede wszystkim zwyżka cen importowanych. Przenosi się ona na gospodarkę wewnętrzną dzięki cenotwórczej funkcji kursu walutowego. Relatywna przewaga wzrostu cen importowanych nad wzrostem cen eksportowych powoduje niekorzystne terms of trade. Oznacza to, że dany kraj musi zwiększyć swój eksport dla pokrycia określonego quantum importu w przypadku, gdy nie ograniczy w poważnym stopniu swego importu. Zmiejsza to podaż dóbr i usług na rynku krajowym. Niekorzystne terms ot trade można zatem traktować jako czynnik sprzyjający narastaniu w kraju tendencji inflacyjnych.

Zarówno w systemie stałych, jak i zmiennych kursów walut występuje niepewność związana ze zmianą kursu oficjalnego (dewaluacja, rewaluacja) i kursu rynkowego. W obu przypadkach występuje ryzyko kursowe. Jest ono brane pod uwagę przez uczestników międzynarodowego obrotu gospodarczego i finansowego. Są różne sposoby zabezpieczania się przed tym ryzykiem. Panuje pogląd, że płynne kusy walutowe wzmagają niepewność, ryzyko kursowe i koszty wymiany walut. Dlatego też dla międzynarodowych obrotów kapitałowych istnieją lepsze warunki w systemie stałych niż płynnych kursów walut.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>