GŁÓWNE INNOWACJE FINANSOWE CZ. III

We wszystkich segmentach rynków finansowych oraz na giełdach pieniężnych zaszły głębokie zmiany strukturalne. Na wielu giełdach papierów wartościowych o znaczeniu międzynarodowym (Londyn, Tokio, Toronto) coraz powszechniej stosowano technikę komputerową w celu uproszczenia i przyspieszenia zarówno handlu, jak i przekazywania danych o obrocie giełdowym. W ostatnich latach giełdy papierów wartościowych przeżywały okres bujnego rozkwitu dzięki rozszerzającej się liberalizacji rynków kapitałowych, tendencji do tzw. sekurytyzacji transakcji finansowych (chodzi tu o rosnące znaczenie emisji papierów wartościowych wypierających tradycyjne kredyty bankowe) oraz szybkiej komputeryzacji handlu giełdowego.

Trzeba jednak zaznaczyć, że giełdy walorów nie określały w decydującej mierze tempa przeobrażeń giełd pieniężnych. Największe zmiany nastąpiły tu dopiero w wyniku ekspansji dwóch nowych rodzajów giełd terminowych, a mianowicie giełd financial futures oraz giełd opcji finansowych. Zawierane na nich specyficzne transakcje terminowe (określane powszechnie angielskim mianem financial futures i traded options) rozlicznymi instrumentami finansowymi, takimi jak waluty, depozyty bankowe i papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu czy indeksy kursów akcji, okazały się jedną z najbardziej znanych i udanych innowacji na rynkach finansowych w ostatnich kilkunastu latach. Potwierdza to burzliwy rozwój tych transakcji. Znajduje on wyraz nie tylko w gwałtownie rosnącym ich wolumenie i geograficznym rozprzestrzenianiu się handlu na coraz to nowe centra finansowe świata, ale również w rozszerzaniu przedmiotowego i podmiotowego zakresu tego handlu.

Aktualnie na ponad 100 giełdach prawie na wszystkich kontynentach zawiera się codziennie kilka milionów kontraktów financial futures i kontraktów opcyjnych, których wartość wynosi już setki miliardów dolarów. Większość z tych giełd ma prawdziwie międzynarodowy charakter. Na miano giełd globalnych, grupujących uczestników handlu z całego świata, zasługują jednakże tylko nieliczne giełdy chicagowskie (Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange i Chicago Board Option Exchange), tokijska

Tokyo Stock Eychange i londyńska London international Financial Futures and Option Exchange1. Na powyższych giełdach koncentruje się przeważająca część zawieranych transakcji finansowych i op- cyjnych.

Ze względu na ograniczone ramy niniejszego rozdziału zostaną w nim omówione jedynie terminowe rynki finansowe, rynki opcji finansowych oraz rynki swap. Przedstawienie pełnej analizy wszystkich innowacji finansowych wymagałoby napisania całej książki na ten temat.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>