Dynamiczny rozwój finansowych transakcji futures i opcyjnych

Największy wzrost obrotów (110-150%) w 1994 r. zaznaczył się na giełdach fińskiej i hiszpańskiej. Zdecydowanie większy handel opcjami niż futures ma miejsce w Austrii, Holandii i Niemczech. Odwrotna tendencja występuje w Austrii, Danii, Francji, Hiszpanii, Japonii, USA oraz w Wielkiej Brytanii, gdzie znacznie przeważa handel futures. Ogólnie można powiedzieć, że w 1994 r. prawie na wszystkich rynkach w większym stopniu wzrosła liczba zawartych kontraktów futures niż opcyjnych. W tym miejscu warto zaznaczyć, że 10 lat wcześniej transakcje futures i opcyjne zawierano tylko na kilkunastu giełdach, z których prawie wszystkie znajdowały się w USA. W 1992 r. było na świecie ponad 100 giełd futures i opcji, z których blisko dwadzieścia znajdowało się poza USA.

Ten niezwykle dynamiczny rozwój finansowych transakcji futures i opcyjnych to bardzo ważny, ale nie jedyny, składnik szerszego procesu, jakim jest szybki rozwój całego rynku tzw. pochodnych instrumentów finansowych, określonych również mianem derywatów (derivative financial instruments), przez które to instrumenty rozumie się nie tylko obejmujące kontrakty futures i opcyjne, ale również przede wszystkim nową generację walutowych swapów, a także kombinacje kontraktów terminowych i opcyjnych. Wśród innych niż futures i opcje pochodnych instrumentów finansowych zdecydowanie największą rolę odgrywają swapy procentowe, które po raz pierwszy zastosowano w 1982 r. Najważniejszą cechą innych niż futures i opcje pochodnych instrumentów finansowych jest to, że występują one dotąd wyłącznie w obrocie pozagiełdowym, co sprawia, że ich dokładna statyczna weryfikacja jest praktycznie niemożliwa1. Panuje opinia, że w ostatnich dziesięciu latach najszybciej rozwijającym się segmentem rynku pochodnych instrumentów finansowych były nie transakcje futures i opcyjne, lecz swapy procentowe, nowe swapy walutowe oraz inne nowe pochodne instrumenty finansowe. Według przybliżonych ocen Banku Rozrachunków Międzynarodowych, który jest jedyną instytucją badającą rynek nowych pochodnych instrumentów finansowych, rozmiary tego rynku są już od 1987 r. nieco większe niż rynku finansowych transakcji futures i opcyjnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>