BIS jako bank banków centralnych

Centrum badawcze BIS stanowi jego departament walutowy i ekonomiczny. Gromadzi on i publikuje dane statystyczne z zakresu międzynarodowej bankowości oraz prowadzi prace badawcze z zakresu międzynarodowego rynku walutowego i międzynarodowych rynków finansowych. Prace badawcze prowadzone w BIS służą nie tylko bankom centralnym, ale i innym uczestnikom życia gospodarczego. Są one wykorzystywane w pracach naukowych z zakresu finansów międzynarodowych. Prace badawcze BIS publikowane są w różnych seriach. Najbardziej znane są roczne sprawozdania BIS. Wykorzystywane są przez teoretyków i praktyków bankowych. BIS publikuje razem z OECD półroczne raporty o zewnętrznym zadłużeniu.

BIS jako bank banków centralnych prowadzi szereg operacji związanych z zarządzaniem i lokowaniem rezerw walutowych banków centralnych. Aktualnie (czerwiec 1992 r.) 90 banków centralnych przechowuje część swoich depozytów w BIS. Według stanu na dzień 31 marca 1992 r. depozyty te wynosiły około 75 mld doi., czyli około 10% światowych rezerw walutowych. BIS lokuje część swych depozytów na rynkach międzynarodowych. Udziela kredytów bankom centralnym. Zaciąga dla tych banków kredyty (zabezpieczone rezerwami złota i depozytami przechowywanymi w BIS) na międzynarodowym rynku finansowym. Prowadzi operacje na rynkach walutowych i na rynkach złota. Ważną dziedziną działalności BIS od 1982 r. (tj. po wybuchu światowego kryzysu zadłużeniowego) stała się jego pomoc kredytowa dla banków centralnych krajów Ameryki Łacińskiej oraz Europy Wschodniej w celu ułatwienia tym krajom bieżącej obsługi ich zewnętrznego zadłużenia. W dziedzinie rozwiązywania problemów związanych z zadłużeniem międzynarodowym BIS współpracuje ściśle z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Bankiem Światowym i bankami centralnymi krajów Grupy 10. Operacje bankowe prowadzone przez BIS zgodne są z polityką walutową banków centralnych, które są jego udziałowcami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>