BILANS PŁATNICZY I PROBLEM JEGO RÓWNOWAGI

Przez pojęcie bilansu płatniczego rozumie się usystematyzowane zestawienie transakcji ekonomicznych dokonywanych w ściśle określony czasie między krajami i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi. Najczęściej sporządza się roczne, półroczne i kwartalne bilanse płatnicze. Czasami opracowuje się również bilanse płatnicze dla poszczególnych obszarów, ugrupowań integracyjnych lub nawet dla obrotów z jednym krajem, jeśli obroty płatnicze z tym krajem mają duże znaczenie.

Bilans płatniczy wyraża bezpośrednio poziom i strukturę obrotów płatniczych z zagranicą. Oznacza to, że znajdują w nim wyraz więzi gospodarcze danego kraju ze światem zewnętrznym. Poziom obrotów gospodarczych z zagranicą określa stopień otwarcia gospodarki wobec zagranicy i rynku światowego. Struktura obrotów (płatności z tytułu wymiany handlowej, operacji kredytowych i kapitałowych) wskazuje na rodzaj powiązań danego kraju z gospodarką światową. Saldo bilansu płatniczego pokazuje końcowy efekt działalności kraju w jego stosunkach z zagranicą.

W bilansach płatniczych krajów, w których nie ma ingerencji państwa w gospodarkę krajową i w sferę stosunków gospodarczych z zagranicą, odzwierciedla się w sposób bezpośredni poziom i charakter danej gospodarki. We współczesnych gospodarkach, gdzie stopień ingerencji państwa w życie gospodarcze kraju jest duży, bilans płatniczy wyraża także skutki polityki gospodarczej państwa, Oznacza to, że w takich bilansach znajdują wyraz nie tylko obroty handlowe z zagranicą sektora prywatnego, ale również wpływ państwa na te obroty. istnieją dwa typy transakcji zagranicznych objętych bilansem płatniczym, mianowicie: 1) transakcje odpłatne i 2) transakcje nieodpłatne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>