Bank Rozrachunków Międzynarodowych i jego funkcje

Bank nie może udzielać pożyczek rządom. Nie może nabywać dominujących udziałów w przedsiębiorstwach, ani nie może posiadać majątku trwałego innego niż jest niezbędny dla wykonywania własnych czynności. Bank musi wykazywać szczególną dbałość o przestrzeganie płynności operacji.

Bank Rozrachunków Międzynarodowych spełnia cztery ważne funkcje: 1) jest forum dla międzynarodowej współpracy walutowej, 2) stanowi centrum prac badawczych i publikacji danych statystycznych, 3) spełnia funkcję banku banków centralnych oraz 4) pełni funkcję agenta i powiernika w odniesieniu do różnych funduszów międzynarodowych.

W siedzibie BIS odbywają się regularne spotkania gubernatorów banków centralnych najbardziej uprzemysłowionych krajów świata. Celem spotkań jest wymiana doświadczeń oraz koordynacja polityki walutowej w skali międzynarodowej. W czasie takich spotkań dokonuje się również analizy sytuacji na międzynarodowych rynkach finansowych i na międzynarodowym rynku walutowym. W tego rodzaju spotkaniach czołową rolę odgrywają gubernatorzy banków centralnych z krajów grupy 10. To właśnie na forum BIS gubernatorzy banków centralnych krajów Grupy 10 uzgodnili m.in. skoordynowaną interwencję na rynkach złota w latach 1961-1968. Przedmiotem wielu dyskusji gubernatorów banków centralnych na forum BIS była sytuacja na rynku eurowalutowym. Znane są porozumienia bazylejs- kie z grudnia 1975 r. (i zmodyfikowane w 1983 r.) przewidujące współpracę w zakresie kontroli międzynarodowej działalności bankowej. Ważnym uzgodnieniem o charakterze koordynacyjnym było ujednolicenie na forum BIS zasad gromadzenia rezerw kapitałowych banków działających w sferze międzynarodowej (patrz rozdział XIII).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>