Monthly Archives Lipiec 2015

Bank Rozrachunków Międzynarodowych i jego funkcje

Bank nie może udzielać pożyczek rządom. Nie może nabywać dominujących udziałów w przedsiębiorstwach, ani nie może posiadać majątku trwałego innego niż jest niezbędny dla wykonywania własnych czynności. Bank musi wykazywać szczególną dbałość o przestrzeganie płynności operacji.

czytaj więcej

Transakcje opcyjne

Transakcje opcyjne instrumentami kredytowymi służą albo do gry na zwyżkę lub zniżkę stóp procentowych (trading), albo do zabezpieczenia się przed ryzykiem zmian stóp procentowych (hedging). Należy zaznaczyć, że opcje te są szeroko wykorzystywane do spekulowania na zmianach stóp procentowych. Stwarzają one duży wybór możliwości strategii. Można tu dokonać wyboru między: a) różnego rodzaju opcjami, a zwłaszcza opcjami zakupu i opcjami sprzedaży, b) kupnem lub sprzedażą opcji określonego rodzaju oraz c) strategiami prostymi, polegającymi na nabyciu lub sprzedaży określonej opcji i strategiami złożonymi, polegającymi na jednoczesnym kupowaniu i sprzedawaniu różnego rodzaju opcji. W ramach strategii złożonych można dokonywać wyboru między strategiami symetrycznymi (w których np. kupuje się i sprzedaje takie same liczby określonych opcji) i strategiami asymetrycznymi (w których np. liczba opcji nabywanych różni się od liczby opcji sprzedawanych). Ponadto w ramach każdej strategii istnieje jeszcze wybór między różnymi bazowymi stopami procentowymi i różnymi terminami wygasania opcji. To wszystko daje duży wachlarz dostępnych strategii.

czytaj więcej

Funkcje instytucji rozrachunkowej w clearingu dwustronnym

Jednak najważniejszą rolę z punktu widzenia współpracy gospodarczej krajów RWPG spełniały obroty handlowe i system ich rozliczeń. Obroty towarowe między tymi krajami realizowane na podstawie dwustronnych umów handlowych rozliczano najpierw w formie dwustronnego clearingu aż do 1963 r. W pierwszych umowach clearingowych za walutę rozliczeniową przyjmowano dolara rozrachunkowego o ustalonym parytecie złota. Następnie walutą rozliczeniową stał się rubel clearingowy o parytecie takim samym jak parytet rubla radzieckiego. Rubel clearingowy występujący w wielu clearingach dwustronnych był nieprzenośny z jednego clearingu na drugi. Jednocześnie ze względu na różnice w poziomach cen występujących w dwustronnych umowach handlowych między parami krajów socjalistycznych wartość rubla clearingowego w poszczególnych clearingach była różna.

czytaj więcej

Komisja EWG

Dnia 22 marca 1971 r. Rada Ministrów podjęła szereg decyzji dotyczących realizacji pierwszego etapu unii gospodarczej i walutowej. Dotyczyły one: a) wzmocnienia krótko- i średnioterminowej polityki gospodarczej, b) harmonizacji podatków, c) przyspieszenia liberalizacji obrotów kapitałowych, d) stopniowego rozwiązywania problemów strukturalnych i regionalnych, e) koordynacji polityki pieniężnej i kredytowej oraz f) stopniowego wykształcenia jednolitego stanowiska Wspólnoty w międzynarodowym systemie walutowym. Traktowane były one w EWG jako milowy krok na drodze do utworzenia unii. 21 marca 1972 r. Rada Ministrów, uwzględniając zmianę sytuacji w wyniku kryzysu walutowego z 1971 r. {zawieszenie wymienialności dolara amerykańskiego na złoto, readaptacja kursów walut w grudniu 1971 r.), podjęła decyzje uzupełniające jej decyzje z marca 1971 r. Na mocy tych decyzji EWG ma tworzyć dalej jednolity obszar walutowy, a pierwszym krokiem w tym kierunku stała się właśnie decyzja o zawężeniu marży wahań kursów walut krajów EWG do 2,25% łącznie.

czytaj więcej

Powiązanie rynku walutowego z rynkiem pieniężnym cz. II

Jeśli w danym kraju stopa procentowa jest niższa niż za granicą, wówczas premia kursu terminowego ograniczy korzyści ze zmiany miejsca lokaty kapitału, a dyskonto zwiększy je. Trzeba tu wspomnieć o tym, że premia lub dyskonto kursu terminowego może spowodować przepływy kapitałów nawet wówczas, gdy wysokość stopy procentowej w kraju i za granicą jest taka sama. Może wystąpić taka sytuacja, że różnica stóp procentowych jest taka sama jak różnica kursu terminowego i bieżącego. Brak jest wtedy możliwości dokonania zyskownej transakcji arbitrażowej, która byłaby jednocześnie ubezpieczona na terminowym rynku walutowym, w wyniku czego może nie wystąpić międzynarodowy przepływ kapitału krótkoterminowego. Sytuację taką nazywa się neutralną.

czytaj więcej

Kraje członkowskie MFW

Kraje członkowskie MFW posiadające SDR mogą je używać w transakcjach między sobą, w transakcjach MFW oraz w transakcjach z 15 instytucjami upoważnionymi przez MFW do posiadania SDR (tzw. prescribed holders). Na dzień 30 kwietnia 1995 r. lista obejmowała następujące instytucje jako prescribed holders-.

czytaj więcej

Globalny zasięg dolara amerykańskiego

W systemie walutowym z Bretton Woods i w systemie wielodewizowym czołową rolę odgrywa dolar amerykański. Niekiedy mówi się i pisze o istnieniu strefy dolara amerykańskiego, którą tradycyjnie ogranicza się do powiązań ekonomicznych USA z krajami Ameryki Łacińskiej, głównie z Meksykiem po utworzeniu NAFTA (Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu}. Nie oddaje to jednak istoty sprawy, ponieważ dolar USA ma zasięg międzynarodowy i nie można ograniczać jego roli tylko do powiązań ekonomicznych USA z krajami Ameryki Łacińskiej.

czytaj więcej

Porozumienie z Luwru

Porozumienie z Paryża, z lutego 1987 r., w związku z miejscem, w którym toczyły się obrady, przeszło do historii jako porozumienie z Luwru (The Louvre Accord). W ciągu następnych kilku miesięcy skuteczność tego porozumienia okazała się zaskakująco duża. Uczestnicy rynków walutowych, zdając sobie sprawę z istnienia i funkcjonowania tego porozumienia, obawiali się zbyt otwarcie przeciwstawiać rządom, a banki centralne krajów uprzemysłowionych podejmowały zdecydowane i zazwyczaj skuteczne działania interwencyjne za każdym razem, gdy zaistniała groźba destabilizacji rynków walutowych.

czytaj więcej

Powiązanie rynku walutowego z rynkiem pieniężnym

Między rynkiem walutowym i pieniężnym występują wzajemne powiązania, związane z wymianą walut, zabezpieczaniem się przed ryzykiem kursowym i przepływami kapitałów krótkoterminowych. Powiązanie rynku walutowego z rynkiem pieniężnym uwidacznia się przede wszystkim w tzw. ubezpieczonym arbitrażu procentowym, o którym będzie mowa poniżej.

czytaj więcej

Autorzy planu Wernera

Dlatego też, zdaniem L. Tindemansa, wzmocnienie i rozszerzenie istniejącego obecnie jądra stabilności monetarnej, jakim jest „wąż”, stanie się bazą dla rzeczywistej zbieżności polityki gospodarczej i walutowej. Umocnienie „węża” będzie również bezpośrednio pomocne w stopniowym przywracaniu większej międzynarodowej stabilności walutowej. Pierwszym krokiem w kierunku przywrócenia tej stabilności jest stworzenie ważnych stref stabilności, w ramach których można utrzymać stałe kursy walut. To umocnienie „węża ułatwi znalezienie lepszej koordynacji polityki gospodarczej i walutowej pomiędzy dużymi blokami w celu zmniejszenia – nadmiernych w ostatnim okresie – fluktuacji pomiędzy wiodącymi walutami lub grupami walut, w szczególności zaś między „wężem” a dolarem USA. W związku z tym Europejski Fundusz Współpracy Walutowej będzie się stopniowo stawał odpowiedzialny za politykę interwencyjną „węża” w stosunku do dolara. Wzmocnienie „węża” ułatwi Wspólnocie uczestnictwo w międzynarodowych negocjacjach finansowych.

czytaj więcej